תינוק שנפטר מחמת הברית מילה

הלכות ברית מילה
סימן רס"ג

סעיף א'

קטן שהוא ירוק סימן שלא נפל בו דמו ואין מלין אותו עד שיפול בו דמו ויחזור מראהו כמראה שאר הקטנים וכן אם נמצא אדום סימן שלא נבלע דמו באיבריו אלא בין עור לבשר ואין מלין אותו עד שיבלע בו דמו וצריך ליזהר מאד באלו הדברים שאין מלין ולד שיש בו חשש חולי דסכנת נפשות דוחה את הכל שאפשר לו למול לאחר זמן ואי אפשר להחזיר נפש אחת מישראל לעולם:

הצבע הירוק הוא הצהבת של היום, אולם לא ברור מהו הצבע אדום (הרב שאל כמה מוהלים ולא ידעו מה זה)19. על פי דברי הרמב"ם, אין לפחד לדחות ברית אם יש ספק במצב הבריאותי. 

סעיף ב'

אישה שמלה בנה ראשון ומת מחמת מילה שהכשילה כחו ומלה גם השני ומת מחמת מילה הרי הוחזקה שבניה מתים מחמת מילה לא שנא מבעל אחד או משנים ולא תמול השלישי אלא תמתין לו עד שיגדל ויתחזק כחו והוא הדין אם איש אחד מל בנו ראשון ושני ומתו מחמת מילה לא ימול השלישי בין שהיו לו מאישה אחת בין משתים

ויש חולקין וסבירא להו דלא שייך באיש רק באישה (חידושי אגודה פר"א דמילה ונראה) דספק נפשות להקל:

במקרה של משפחה ששניים מילדיה מתו מחמת מילה וברור שסיבת המוות היא המילה (למשל חולה המופיליה שמת מחמת דימום)20, מחמירים כמו רשב"ג שחזקה נוצרת כבר בפעמיים ולא כרבי הסובר שחזקה נוצרת בשלש פעמים (וכמותו הלכה בדרך כלל), ולא מלים את הילדים הבאים. אין זה משנה אם הילדים הם מאותו האב או מאותה האם. הרמ"א חולק ואומר שזה תלוי רק באם, אך להלכה מקילים משום ספק נפשות כך שלמעשה אין הבדל בין השו"ע לרמ"א

הדברים מתאימים להמופיליה A או 21B (חסר של פקטור 8 או 9). ברוב המקרים מדובר על חסר פקטור 8, וכל

דימום יהיה מסיבי. לכן, לא מלים לאחר שמתו שני תינוקות אחים מפאת המופיליה. מה עושים היום אם ידוע שיש המופיליה במשפחה? בודקים את כל הילדים, ומי שאכן חולה נותנים לו פקטורי קרישה לפני הברית. הברית נעשית בבית החולים, ואם עדיין יש לו דימום נותנים עוד פקטורי קרישה, ובמסגרת בית החולים אפשר גם לצרוב.22 הבעיה מתחילה כאשר נולד תינוק במשפחה ללא רקע של המופיליה שמשתחרר מבית החולים מבלי

19 בעניין התינוק האדום, ראה:

  • אברהם שטינברג, ספר אסיא ד, עמ '213, קטע המתחיל: ביחס לתינוק האדום.
  • נשמת אברהם (תשע"ד), כרך ב, יו"ד רסג, ס"ק ד.
  • אנציקלופדיה הלכתית רפואית (תשס"ו), כרך ד, ערך מילה, עמ '531-542, "התינוק האדום" (הערת המחברים)
  • אבל אם לא ברור למה מת כגון מוות בעריסה יום אחרי, זה כבר לא נחשב מת מחמת מילה.
  • זו מחלה תורשתית, בת אחיזה לגן X ולכן נשים בדרך כלל רק נשאיות ואילו גברים חולים או בריאים.
  • לא מומלץ לעשות ברית עם לייזר .

שאף אחד יודע שהוא חולה. הראשון שתהיה לו בעיה הוא המוהל. בעזרת ה' לא יקרה שום מקרה של דימום יתר, אבל אם הדבר קורה בדרך כלל שמים תחבושת. אם הדימום ממשיך יש לשים תחבושת נוספת או שתיים לפי הצורך, ואם המצב לא משתפר – יש לשים אבקה. אם גם האבקה לא סייעה יש לשים SURGYCEL, ולאחר מכן אם הדימום בכל זאת לא עוצר – מפנים לבית חולים. שם ייתכן ויתברר שנחתך כלי דם גדול ואז יתפרו אותו, ואם לא, ייתכן שזה המופיליה.[1]

סעיף ג'

והוא הדין אם אישה מלה בנה ומת מחמת מילה וגם אחותה מלה בנה ומת מחמת מילה גם שאר האחיות לא ימולו בניהן אלא ימתינו עד שיגדלו ויתחזק כוחם:

חזקה זו מתקיימת גם בין אחיות שלשתיהן היו ילדים (בני דודים) שמתו מחמת המילה. 

סעיף ד'

נולד כשהוא מהול צריך להטיף ממנו דם ברית ומיהו בנחת וצריכ' מילתא למבדקה יפה יפה בידים ובמראית עינים ולא בפרזלא דלא לעייק ליה ורואים ונזהרים היאך מלין אותו וממתינים לו הרבה ואין חוששין ליום שמיני שלא יביאוהו לידי סכנה:

כאמור, במקרה של תינוק שנימול ע"י גוי, נולד מהול, נימול בלילה או גר שנימול בעודו גוי צריך לעשות הטפת דם. מה נחשב לתינוק שנולד מהול ?כל עוד העטרה וחוט הסובב לא גלויים לגמרי זה נקרא שהוא לא מהול. בדרך כלל, כתינוק המתואר כ"נולד מהול" למעשה מהול רק בחציו או ¾ מהול (רק חצי או רבע מהעטרה מכוסה והשאר גלוי) ונחשב ללא מהול בכלל. משה רבינו ויעקב אבינו נולדו מהולים (זהו מצב נדיר מאוד, בערך 1 ל- 30 אלף).

חשוב לחזור על ההגדרות: ערל מוגדר כמצב שיש ערלה או עור שיש לפרוע על העטרה. מהול – כשהעטרה גלויה לחלוטין (ראה הרחבה בנושא זה בעמוד) .

הטעם בהטפה הוא שחוששים לקרום דק על העטרה שלא רואים אותו.[2] בשל החשש של ערלה כבושה אי אפשרלמול אותו, אבל כדי לקיים את המצווה של 'דם בריתך' מטיפים לו דם ברית בלי ברכה.[3] 

במקרה שתינוק (נולד) חצי מהול (חלק מהעטרה גלויה) אי אפשר לעשות ברית כמו שעושים לכל תינוק (עם המגן וכו') ולכן ברית כזו עושים עם מספריים. מטרת הברית היא גילוי העטרה, וזה מה שצריך לעשות עם המספריים.

תופסים את הערלה ואת החלק המיועד לפריעה, גוזרים עם המספריים עד שעוברים את החוט הסובב ואז גוזרים מסביב עד שמגלים את כל העטרה, ואז מוודאים שלא נשארו ציצין. ההליך לוקח כ- 4 דקות ולא דקה כמו תמיד .הבעיה היא שיש הרבה דם וצרחות של התינוק, ולכן צריך לעשות את זה בקור רוח. הקושי לא מתבטא בביצוע הטכני אלא בדימום, בלחץ ובזמן המתלווה לפעולה. 

סעיף ה '

תינוק שמת קודם שיגיע להיות בן ח' מלין אותו על קברו בצור או בקנה ואין מברכין על המילה אבל משימים לו שם לזכר שירחמוהו מן השמים ויחיה בתחיית המתים:

הגה: ואין עושין אפי' בי"ט שני של גליות דאסור לקבור ביו"ט הנפלים דאפי 'לטלטלו אסור (הגהות מרדכי פר"א דמילה והג"א פ"א) ואסור למול עובד כוכבים שלא לשם גרות אפי' בחול (ב"י בשם ר' ירוחם ס"ס רס"ו):

הטעם שאין למול גוי לפי הט"ז (על פי דברי הגמרא) הוא שאברהם עומד בפתחו של גיהינום ולא נותן למי שלא מהול להיכנס, ולכן אין לתת את ההזדמנות הזו לגוי. לדברי הש"ך מותר למול גוי בשכר משום שהדבר דומה לרופא שמותר לו לרפא גוי (משום איבה או בשכר). התוס' במסכת ע"ז כותב שאם מל את הגוי כדי להתלמד מותר, כיוון שהברית לא נעשית עבור הגוי אלא עבור יהודי. יש להבדיל בין בני ישמעאל (ערבים) שאותם מותר למול בתורת רפואה, לבין בני נכר (אירופאים, אמריקאים) שאותם מותר למול רק בשכר. אבחנה נוספת היא בין גוי שממילא לא יכול להתקרב לעם היהודי מבחינה חברתית ,כמו אריתראים למשל, שמותר למול אותו, לבין גויים שנטמעו בתוכנו, כמו עולים מרוסיה הלומדים עם היהודים, משרתים בצבא ונראים כיהודים שאותם אין למול, שכן אחד הדברים המבדילים בינם לבין היהודים הוא ברית המילה, ולכן מילתם תגרום להם להיטמע ולהתבולל בינינו. לכן, במקרה שכזה אין שום היתר למול. מדובר על נושא חדש שלא היה קיים בעבר, והאחרונים אסרו זאת (גם לא בשכר או לשם התלמדות). עם זאת, מילת גויים אחרים לרפואה, להתלמדות או בשכר מותרת.

למעשה

גוי בן ישמעאל (=ערבי): י"א שמותר למולו גם בתורת סיוע לקיום המצווה המוטלת עליו על פי דתו[4], ובכל מקרה מותר להתלמד או בשכר. 

גוי שאינו בן ישמעאל: מותר למולו רק בשביל להתלמד או בשכר.[5] 

גוים שרוצים להידמות ליהודים ולרשת את ארצנו: אסור למול בשום מצב. 


[1] עצה טובה: אם מפנים לבית חולים כדאי שהמוהל יתלווה להורים (גם אם הוא לא אשם), המשפחה תעריך את זה, יהיה פחות כעס ובדרך כלל לא תהיה תביעה. דבר נוסף, בבית החולים הצוותים הרפואיים נוטים להאשים את המוהל, אם המוהל שם יש לו אפשרות להגיב, אם הוא לא שם יכולים להגיד עליו כל מיני דברים. הרב לא חושב שניתן לבדוק לפני הברית אם ישנם כלי דם גדולים בערלה החשודים בדימום רב.
[2] כמו הקליפה השקופה שעל הביצה בביצה קשה, שלא רואים אותה אם לא מקלפים אותה.
[3] זהו נושא שיש עליו הרבה דיונים איך פתרון זה עוזר. 
[4] הגר"ע יוסף זצ"ל מתיר, אך מוסיף שהמחמיר שלא למול תבוא עליו הברכה .(הערת המחברים)
[5] ולכן מותר למול אריתראי כי זה בשביל להתלמד, וזה גם בשכר (הוא משלם לסוכן.)

פרטי המחבר
מכון עליה
מכון עליה
'מכון עליה' הנה מכללה המפיקה אלפי קורסים תורניים בנושאים: קורס הכשרת שוחטים, הכשרת מוהלים מוסמכים, הכשרת סופרי סת"ם, הכשרת רב מקדש בחופה והכשרת משגיחי כשרות ועוד המון סוגים שונים של קורסים בכל רחבי הארץ ובעולם.

השאר תגובה

מאמרים נוספים חוברת מוהלים "ברית קודש"
מעלין בקודש במכון עליה
רוצה לעלות במעלות ההצלחה ולהגיע לפרנסה בשפע?

אנו מזמינים אותך לבית המדרש מהלכה למעשה!
'מכון עליה' המכון המוביל והמוכר בארץ ובעולם לעיסוק במקצועות קודש, מעל 30,000 בוגרים!

בחר במקצוע המתאים לך מתוך מגוון רחב של קורסים.

הקורסים הבאים נפתחים בקרוב
שריין מקום גם עבורך!
עדכוני המכון
העדכון האחרון מאת מכון עליה
החנות הדיגיטלית למוצרי קדושה

אנו מזמינים אתכם לבקר בחנות הדיגיטלית 'לומדים שופס' בשיתוף העמותה 'לומדים בעליה'. אצלנו תוכלו לרכוש ציוד לסופרי סת"ם, ציוד לשוחט ולמוהל. במחירים הטובים ביותר, ובאיכות הגבוהה ביותר.

לחצו על הקישור ↓
לומדים שופס – החנות למוצרי קדושה »