בית מדרש גבוה להלכה ומעשה

מהלכה למעשה

פינת "מהלכה למעשה"

דרשות, מאמרים, ופסקי הלכה שנכתבו על ידי מיטב הרבנים ב'מכון עליה'.

קורס שיפוץ תפילין

11 עובדות שצריכים לדעת על תפילין רבנו תם

רבינו תם הוא נכדו של רש"י, בן של בתו, וחולק על רש"י בסדר הפרשיות, ומקור המחלוקת נמצא בסוגיא (במנחות מב, ב,) ומסופר שכשרבינו תם היה ילד החזיק בתפילין של סבו, ואמר רש"י שכשיגדל הילד, הוא יחלוק על התפילין. מעניין לדעת איך התחילה מחלוקת זו, הרי דבר זה ניתן לבדיקה פשוטה,

קרא עוד »
מוהל מוסמך

דברים שלא מעכבים את הברית

אינקובטור אם הסיבה שהתינוק היה באינקובטור היא בשל קושי נשמתי וכד', התינוק נקרא חולה בכל גופו וצריך לחכות שבעה ימים. לעומת זאת, אם שמו אותו מעט זמן לצורך חימום הוא לא נחשב חולה ואפשר למול בזמן . היפוגלקמיה (חוסר סוכר בדם) נחשבת לחולי בכל גופו. אם התינוק נולד ב12:00 בצהרים

קרא עוד »
הכשרת מוהלים

כיצד מתכוננים לקראת ברית מילה

מה צריך לדעת לפני הברית? כמה ימים לפני המילה על המוהל האחריות לראות את התינוק. המוהל צריך לבדוק: מכתב שחרור APGAR, האם הלידה הייתה בשעה סמוכה לשקיעה או לא. יום שלישי לצורך העניין ,יכול להיות גם שלישי בעשר בלילה. יש לוודא גם את משקל תינוק, ערכי הבילירובין, ואם לא היו

קרא עוד »
הלכות ברית מילה

ברכות הברית מילה – חלק ג'

סימן רס"ה – סעיף ו' היכא דאפשר עבדינן למילה בעשרה והיכא דלא אפשר עבדינן בפחות מעשרה: המנהג הוא לערוך מילה בעשרה. חוזקו של מנהג זה הוא רב ולכן הוא דוחה אפילו את עיקרון ה'זריזים'. עדיף למול במניין ואפילו לאחר חצות היום.  סעיף ז' כשהאב עצמו מוהל את בנו הוא מברך

קרא עוד »
הלכות ברית מילה

ברכות הברית מילה – חלק ב'

סימן רס"ה – סעיף ג' גר שמל קודם שנתגייר וקטן שנולד כשהוא מהול כשמטיפין ממנו דם ברית אינם צריכים ברכה וכן אנדרוגינוס אין מברכין על מילתו מפני שאינו זכר ודאי: הגה: אבל כשחוזרין על ציצין המעכבים המילה צריך לחזור ולברך כל הברכות אבל אין לומר קיים את הילד הזה וכו'

קרא עוד »
הלכות ברית מילה

ברכות הברית מילה – חלק א'

סימן רס"ה – סעיף א' המל מברך אשר קדשנו במצותיו וצונו על המילה ואבי הבן מברך בין חתיכת הערלה לפריעה אשר קדשנו במצותיו וצונו להכניסו בבריתו של אברהם אבינו: הגה: ואם אין אבי הבן אצל המילה יש מי שאומר שאדם אחר מברך ברכה זו דהרי הבית דין מצווין למולו (רמב"ם

קרא עוד »
הלכות ברית מילה

מתי צריך למול שוב לאחר שכבר נימול?

סימן רס"ד – סעיף ד' מל ולא פרע כאלו לא מל. מוהל שחתך את הערלה אך לא הוריד את עור הפריעה חשוב כאילו לא מל כלל.[1] סעיף ה' ציצין המעכבים המילה יש ציצין המעכבים המילה ויש שאינם מעכבים אותה כיצד אם נשאר מהעור עור החופה את רוב גובהה של עטרה

קרא עוד »
הלכות ברית מילה

כיצד מבצעים את חיתוך ברית המילה?

סימן רס"ד – סעיף ג' כיצד מלין? חותכין את הערלה כל העור החופה העטרה עד שתתגלה העטרה ואח"כ פורעין את הקרום הרך שלמטה מהעור בצפורן ומחזירו לכאן ולכאן עד שיראה בשר העטרה ואח"כ מוצצין המילה עד שיצא הדם מהמקומות הרחוקים כדי שלא יבא לידי סכנה וכל מוהל שאינו מוצץ מעבירין

קרא עוד »
הלכות ברית מילה

באלו אמצעים ניתן למול את התינוק?

סימן רס"ד – סעיף ב'  בכל מלין ואפילו בצור ובזכוכית ובכל דבר הכורת חוץ מבקרומית של קנה לפי שקסמים נתזים ממנה ויבא לידי כרות שפכה ומצוה מן המובחר למול בברזל בין בסכין בין במספרים ונהגו למול בסכין: ישנן שלוש דרגות באמצעי המילה – לכתחילה מותר למול בכל אמצעי, מצווה מן

קרא עוד »
הלכות ברית מילה

מי יכול לבצע ברית מילה?

סימן רס"ד – סעיף א' מי רשאי למול? הכל כשרים למול אפי' עבד אישה וקטן וערל, ישראל שמתו אחיו מחמת מילה ואם יש ישראל גדול שיודע למול הוא קודם לכולם (ויש אומרים דאישה לא תמול (סמ"ק והגהות מרדכי)) וכן נוהגין להדר אחר איש. אבל עובד כוכבים אפי' הוא מהול לא

קרא עוד »
הלכות ברית מילה

תינוק שנפטר מחמת הברית מילה

סימן רס"ג סעיף א' קטן שהוא ירוק סימן שלא נפל בו דמו ואין מלין אותו עד שיפול בו דמו ויחזור מראהו כמראה שאר הקטנים וכן אם נמצא אדום סימן שלא נבלע דמו באיבריו אלא בין עור לבשר ואין מלין אותו עד שיבלע בו דמו וצריך ליזהר מאד באלו הדברים שאין

קרא עוד »
קורס משגיחי כשרות מכון עליה

חלבה וטחינה האם יש חשש לבישולי גויים?

דרך הייצור: את השומשום קונים בעיקר ממדינות אפריקה, כגון אתיופיה ואוגנדה. בארץ מקבלים את התוצרת לאחר מיון ראשוני מכל הפסולת, ובמפעלים מבצעים ניפוי וניקוי נוסף. מאת הגר"ש אליהו שליט"א רב קהילת גבריאל רמות ירושלים, ומחה"ס שו"ת על הפרשה השימוש המאסיבי בשומשום הוא לתעשיית הטחינה. במפעל מכניסים את השומשום לתוך מסוע

קרא עוד »
הכשרת סופר סתם

סופר סת"ם שעקב סגירת המקוואות בגלל המגיפה נבצר ממנו לטבול

סופר סת"ם שסגר עם לקוח על כתיבת ס"ת עם התחייבות לטבול לפני הכתיבה , ועקב סגירת המקוואות בגלל המגיפה נבצר ממנו לטבול?" הנה ידוע המנהג אצל רבים מסופרי הסת"ם לטבול במקווה קודם כתיבת הסת"ם.
וכעת בעקבות נגיף הקורונה, שנסגרו המקוואות, עלתה השאלה מה הדין באדם שהזמין תפילין מסופר, וסיכם עם הסופר שיטבול קודם הכתיבה, האם נאמר שיכתוב ללא טבילה, או שנאמר שלא יכתוב עד שיפתחו המקוואות?

קרא עוד »

המסכן את בני ביתו ימנע מלהציל

מאת הגר"א וויס שליט"א גאב"ד דרכי תורה היה מקרה בחבר הצלה שאשתו חולה בטרשת הנפוצה multiple sclerosis שפוגעת גם במערכת החיסונית, האם עליו להמשיך בעבודתו שיש בה הצלת נפשות, או שמא עליו לחשוש שידבק ויעמיד את אשתו בסכנה. כבר דנתי באריכות בכמה מקומות באיזו מדה האדם חייב לסכן את עצמו

קרא עוד »
גדול הפוסקים בנושא ברית מילה

איסור קיום מצוות ברית מילה בצרפת עקב הקורונה

הנה בצרפת גזרו הרשויות שלא למול תינוקות משום חשש ההדבקה של התינוק בקורונה, ויש לדון האם מחויבים למול, אף במחיר של סכנה משום השלטונות? ושאלה זו נחלקת לכמה חלקים, א': האם האב מחויב להסתכן כדי לקיים מצוה זו?

קרא עוד »

בחזקת בשרי/ חלבי

שאלות רבות ומגוונות מגיעות סביב ענין אכילת דבר פרווה שהוא "בחזקת בשרי", האם צריך להמתין לאחר אכילתו כדין המתנה באכילת בשר שש שעות? ומה ההגדרה של מאפים פרווה "בחזקת חלבי"? מאת הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א מחבר הספר "הכשרות למעשה"רב ק"ק עין חמד כגון: השתמשנו בתנור ביתי לדברי בשר ולאחר

קרא עוד »

דיני כשרות בחוץ לארץ

תוכן עניינים כשרות בחוץ לארץ טיסה הקדמה למעשה השאלה הראשונה שבה נפגש האדם הטס לחו"ל היא כשרות האוכל במטוס, השאלה עולה לא רק בטיסה במטוסי חברות זרות, אלא גם במטוסי "אל-על" לעיתים המטוס מוחכר לחברה זרה, והאוכל שם עלול להיות לא כשר. על כן, בטיסות במטוסים של חברות זרות [גם

קרא עוד »
A table at a Jewish home set for the Shabbat meal

הלכות ודיני יום טוב

תוכן עניינים עשיית מלאכה דינו: כל מלאכה שאסור לעשות בשבת אסור לעשותה ביום טוב. אמרו חז"ל: אין בין יום טוב לשבת אלא אוכל נפש בלבד. ולכך אין להתיר לעשות שום מלאכה שאינה לצורך אוכל נפש, אף לא על ידי גוי, אלא אם כן הוא איסור דרבנן במקום מצוה. מלאכת קצירה

קרא עוד »
בית של תפילין

תפילין – סוגי הבתים הקיימים, וכשרותם

תוכן עניינים מאת הרב יוחאי אוחיון מרצה בקורס שיפוץ תפילין סוגי הבתים הקיימים, וכשרותם כמעט לכל ענף יש את השפה המקצועית שלו, את ה'קודים שבו משתמשים אנשי המקצוע של אותו התחום. גם לעוסקים בבתי תפילין ישנם מילים ומונחים בלתי מובנות לשאינו בקי ורגיל בפסי יצור, יצרני תפילין, וחנויות תשמישי קדושה

קרא עוד »
חבילת רצועות תפילין

רצועות תפילין – סוגי הרצועות הקיימות בשוק וכשרותן

תוכן עניינים הרב יוחאי אוחיון מרצה בקורס שיפוץ תפילין רצועות עור עליון, עור תחתון- 'שפאלט' בבואנו לבאר עניין כשרות הרצועות, נביא תחילה מספר ידיעות נחוצות: לבתי התפילין*: העשויים מבהמה גסה לוקחים עור מן הלחיים והצוואר, ומכל שור אפשר לייצר בדרך כלל בית אחד של ראש או שני בתים של יד.

קרא עוד »

הכשרת מסדרי חופה וקידושין להיות חלק מהקמת בית יהודי בישראל

קיום חתונה יהודית מסורתית בישראל, מחייב לעמוד בכמה מנהגים מובחנים. חלקם ידועים ברחבי העולם בחוגים יהודיים, ואחרים פחות מוכרים מחוץ לישראל. אם אתם שואפים להיות אחד מאותם רבנים העומד מתחת לחופה וקושר בין חיי בני הזוג, יש דרך להגשים לכם את החלום, באמצעות קורס ייעודי שיכשיר אתכם כמסדרי חופה וקידושין.

קרא עוד »
קורס הכשרת משפצי תפילין

חולה במחלה מדבקת ואם יניח תפילין יהיו מוכרחים לשורפם?!

שאלה מעניינת שהגיעה אלינו: חולה במחלה מדבקת ואם יניח תפילין יהיו מוכרחים לשורפם?! מעשה שהיה בתקופה שהיה הרבה מחלות מדבקות, וע’’כ היו מניחים את החולים בהסגר, ולאחר מכן היו שורפים את כל בגדיהם וחפציהם. ונשאלת השאלה האם מותר לחולה כזה להניח תפילין, שהרי אם יניח הוא גורם שישרפו את התפילין,

קרא עוד »

שואלין ודורשין בהלכה

האם מותר לגוי לאכול ביצים? האם מותר לגוי לאכול ביצים ולשתות חלב, הא מעיקר הדין הדבר אסור מדין “כל היוצא מן האסור אסור”, וממילא יש לביצים ולחלב דין של אבר מן החי, ודווקא לישראל יש לימוד מיוחד שמותר, כמבואר בחולין (ס”ד, א’), וראה במנחת חינוך (מצוה תנ”ב אות ה’) דהקשה

קרא עוד »

בעניין כשרות חומר הג'לטין הנמצא הרבה בממתקים ומעדנים

רבים שאלו לגבי הכשרות של חומר הג'לטין הנמצא הרבה בממתקים ומעדנים. חומר הג’לטין שנמצא בהרבה מהממתקים והמעדנים כיום מופק מעצמות של בעלי חיים, וישנם חברות שמפיקות חומר זה מעצמות של בהמות טמאות ודגים טמאים, ונשאלת השאלה האם מותר לאכול מוצר שיש בו ג’לטין שמופק מחומרים של בע’’ח טמאים? ודעת מרן

קרא עוד »

אינו יהודי שרוצה להתגייר וחולה בהמופיליה | מאת הגאון ר’ עמרם פריד.

הגאון ר’ עמרם פריד שליט”א ראש כולל הליכות משה מגדולי המוצי”ם בב”ב אינו יהודי שרוצה להתגייר וחולה בהמופיליה אינו יהודי שרוצה להתגייר וחולה בהמופיליה (אי קרישת דם) ואי אפשר למולו – כדין מי שמתו אחיו מחמת מילה (יבמות סד’), ואינו יכול להתגייר כי המילה מעכבת (עי’ אוזניים לתורה פר’ יתרו

קרא עוד »
כנס מכון עליה

הסמכה לרבנות במסלול יורה יורה

נפתחה ההרשמה ללימודי יורה יורה לפי חומר הלימודים של הרבנות הראשית , הקורסים מתקיימים בירושלים וב”ב תוך שימת דגש על חומרי לימוד מפורטים , ויחס אישי ומעקב אחר התקדמות של כל תלמיד ותלמיד , הקורס מתקיים למשך 3 וחצי שנים ומתחלק ל 6 יחידות , לאחר מאמץ רב הצלחנו לארגן

קרא עוד »

קורס כשרות ומילה בקנדה וצרפת!

לאחר הערכות רבה, ותרגום חומרי הלימוד והתאמתם לדוברי צרפתית ייפתח קורסי כשרות והכשרת מוהלים בפריז צרפת בשיתוף עם ק”ק ‘ בני יוסף’, ובמונטריאול קנדה במחיר מסובסד כדי לחזק את עניין הכשרות בקהילות בניכר. מהלך זה נעשה לאחר התייעצות עם רבני המכון תוך שימת דגש על חומרי הלימודים מתורגמים ברמה גבוהה.

קרא עוד »

בשורה משמחת לנשות האברכים: קורס כשרות המטבח לנשים עם הרב משה וויא שליט”א!

לאחר אינספור פניות למערכת על ביקוש ללימוד הלכות הכשרות הרלוונטיות למטבחים הפרטיים, הוחלט בהנהלת המכון על פתיחת קורס מרתק וקצר של לימוד כשרות המטבח לנשים בהנחיית הרב משה וויא שליט”א הרב יוסף דורפמן שליט”א והרב אליהו פנחסי שליט”א, תוך שימת דגש על הנושאים הרלוונטיים למטבח הביתי, תוך סקירת שלל הבעיות

קרא עוד »

האם יכולה אישה להיות משגיחת כשרות?

במקום שאין אפשרות לאיש, האם יכולה אישה להיות משגיחת כשרות? יש לדון האם אישה יכולה לשמש כמשגיחת כשרות, וכמובן שאנו דנים על מקומות מסוימים שאסור לאיש להיות שם, במקומות כמו בריכות ומרחצאות לנשים? מצינו נאמנות מיוחדת למיילדת שנאמנת להעיד על הולד, מתי, וממי נולד, ומי נולד ראשון, ואם כן רואים

קרא עוד »

דבריהם הם זיכרונם – מאת מרן הגאון רבי ניסים קרליץ זצ”ל | בעניין פריעת המילה

דבריהם הם זיכרונם – בעניין פריעת המילה מרן הגאון רבי ניסים קרליץ זצ”ל נשאלת השאלה: ע”ד השאלה אם המוהל הוריד את עור הפריעה ועי”ז מגלה העטרה אבל אינו קורע אותו, ואם לא היה קושרו היה יכול העור לחזור, אף שכעת שהוא קשור ידבק וישאר כך, האם מקיים בזה מצוות מילה

קרא עוד »

שואלין ודורשין עם הגאון רבי יהודה אריה דינר שליט"א

הגאון רבי יהודה אריה דינר שליט"א – רב בהכ"נ "דברי שיר", ורב מרכז ב"ב שאלה: מל גר לפני בי"ד והדיין סגר את עיניו בשעת אמירת אמן על הברכה, ועד שפתח שוב את עיניו עשה המוהל במהירות את חיתוך הערלה, האם נחשב שמל לפני בי"ד? תשובה: כיון שהיה לפניו וראה רגע

קרא עוד »

שואלין ודורשין : עם הגאון רבי יצחק זילברשטין שליט"א

הגאון רבי יצחק זילברשטין שליט"א רבה של שכונת רמת אלחנן שאלה:  קהילה שמשמשים שם מס' רבנים, ועלה שאלה בנושא כשרות שרוב הרבנים נטו להקל, ורב אחד מחמיר, וכיון שיודע שדעתו לא תתקבל, מעוניין הרב להסתלק מהכרעה בענייני הכשרות כדי שלא יישא באחריות הפסיקות לקולא שלדעתו אינם כדין , האם מותר

קרא עוד »
הרב עובדיה יוסף

מכתבו של הגר"ע יוסף זצ"ל בעניין תופעת המזוזות שנעשות ע"י חריטה בלייזר

לפני מספר שנים נחשפה תופעה חמורה, שנמכרות בשוק מזוזות שכביכול הם כשרות, אולם האמת היא שהם נכתבות בצורה שחורטים על הקלף בלייזר, שיוצרת תבנית חלולה עם צורת אותיות סת"ם, ולאחר מכן מניחים את התבנית ע"ג מזוזה של קלף, ומרססים עם דיו, ויצא בעניין זה מכתב מכבוד הרבנים הראשיים לישראל הגר"י

קרא עוד »
מזוזה

שאלות ותשובות בעניין מזוזות

שו"ת ממרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א שנשאל ע"י הגרי"א דינר שליט"א חיוב מזוזה בת"ת שאלה: מרן הורה לתלמוד תורה תשב"ר שיקבעו בו מזוזה עם ברכה מכיוון שאוכלים שם. וקשה הרי מרן שליט"א כתב בספר מזוזות ביתך שאפילו תלמידים יושבים בבית המדרש כל היום וגם אוכלים שם שלא יברך עליו.

קרא עוד »
קורס כשרות דגים

כתבה מרתקת בעניין כשרות הדגים!

האם דייג אוהב דגים? אז מדוע הוא דג אותם? אין שבת שלא מגישים דגים על שולחן השבת, כידוע מאמר חז"ל האוכל דג ביום דג ניצול מדג … ישנם סוגים רבים של דגים וכן ישנם סוגים שונים של מפעלי דגים , במסגרת הכתבה אנסה להרחיב בנושא כשרות הדגים, ישנם סוגים רבים

קרא עוד »

החשמלאי החרדי שחשש לתקן תקלת חשמל בריכוז חילוני, משום איסור בישול בשר וחלב?!

יהודי שומר תורה ומצוות העובד לפרנסתו כחשמלאי בחברת חשמל והזמינו אותו לתקן תקלה בשכונה שלמה שנפל החשמל באזור חילוני גמור, ונשאלת השאלה האם מותר לעלות את החשמל, שהרי ממש בידיים הוא מבשל בשר בחלב, שהרי מבחינה סטטיסטית אחד מכל התנורים באותה שכונה יש בו בשר וחלב, שכידוע אסור אף בבישול

קרא עוד »

כשהגרי"ח זוננפלד זצ"ל צעד למוסררה בשלג הכבד…

לרבי שמואל בן רבי נתנאל תפילינסקי נולד בן באחד מימי חודש שבט של שנת תר"פ, הברית חלה ביום ב'. יום לפני כן, כשהיה ברור שהברית תוכל להתקיים ביום השמיני, הלך ר' שמואל והזמיו את רבי יוסף חיים זוננפלד זצ"ל לשמש כמוהל. בלילה שלפני הברית התחוללה סופת שלג עזה, שעקרה עצים

קרא עוד »

החתן רצה להתרברב בפני כלתו והתחייב מיליון שקל בכתובה, ולאחר שהתגרש טען שזה אסמכתא …

ישנם חתנים החושבים שסכום הכתובה נועד כדי להרשים, וע"כ כותבים בכתובתם סכומים מופרזים מאוד בסך של מיליוני שקלים, שברור שאין באפשרותם לשלם, וע"כ במידה ומגיעים להתגרש, הם טוענים להגנתם שלא התכוונו לשלם ולהתחייב, משום דהוי אסמכתא, ואסמכתא לא קניא, ויש לדון האם יש ממש בטענתם, דהוי אסמכתא, ועוד יש לברר

קרא עוד »

האם ישנה עדיפות שאב שאינו יודע למול יעשה את החיתוך בלבד?

כתב הגר"מ שטרנבוך שליט"א מעשה שהיה עמו בלידת בנו עם מרן הגר"ז סולובייציק זצ"ל שכשנולד לי בן, הלכתי אליו וכיבדתי אותו בסנדקאות, והשיב שלצערו אינו יכול, וכשהתחלתי להפציר בו אמר "אני לא אמרתי שאני לא רוצה רק שאיני יכול", (אח"כ שמעתי נימוקו מדוע לא רצה קיבל סנדקאות, כיוון שהאריך בשחרית

קרא עוד »

ההצעה שפסל הגר"ח קנייבסקי שליט"א להקים עדרי בן פקועה!

לפני כמה עשרות שנים עלתה הצעה בעולם ההלכה, להקים עדרי בני פקועה, כלומר לקחת אלפי פרות מעוברות, ולשוחטם כשהם מעוברות, וממילא הוולדות אינם צריכים שחיטה (מדאורייתא), וכן אין בהם דין טרפות, ודבר זה יציל רבבות יהודים מאכילת נבלות וטריפות, וכן יוזיל מאד את מחירי הבשר, וכן הוולדות של הוולדות ג"כ

קרא עוד »

כשרות בתי מלון ואולמות

מאת הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א מחבר הספר "הכשרות למעשה" – ראש תחום הכשרות במכון עליה. רוב בתי מלון והאולמות בישראל נושאים תעודת כשרות רבנות מקומית, ולא פעם אנשים שואלים האם בן תורה שמקפיד על כשרות יכול לאכול בבית המלון או לקחת לינה בלבד ללא ארוחות? וכן כאשר אנחנו מוזמנים

קרא עוד »
משגיח כשרות

מבוא לכשרות

בפתח דברינו יש להזכיר ולציין, כי איסורי תורה רבים תלויים בתחום כשרות המאכלים החל משחיטת הבהמה והעוף, בדיקת הריאה, מליחת הבשר, איסורי בשר וחלב, תערובות איסורים, חמץ בפסח, תולעים, מלאכות שבת. איסור ערלה, חדש, איסורי כלאיים, שביעית והפרשת תרומות ומעשרות. יין נסך, וכו'. כמו כן, רבו גזירות חז"ל הקשורות לכשרות

קרא עוד »
משגיח כשרות

השגחת כשרות בשירות קייטרינג

נושא הכשרות בשירותי קייטרינג והכנת מזון מוכן הינו רגיש מאוד. כידוע, ניתן להזמין אוכל מוכן לאירועי שבת חתן, ימי הולדת, ימי נישואין וחלילה, לימי אבל, וכן, לאירועים עסקיים ואחרים. ניתן להזמין קייטרינג לאירועים חשובים במיוחד כמו חתונות, בר ובת מצוות ועוד אליהם מוזמנים אורחים רבים וחשובים. בכל האירועים הללו יש

קרא עוד »

מהו סופר סתם?

ההגדרה של סופר סת"ם סופר סת"ם הוא אדם העוסק בכתיבת ספרי תורה, תפילין, מזוזות ומגילות (בראשי תיבות: סת"ם). ישנם סופרים הכותבים גם ספרי נביאים וכתובים וכן את פרשת "פיטום הקטורת". סופר סת"ם כותב על קלף בכתב סת"ם שהוא כתב אשורי.  ומשתמש בקולמוס העשוי קנה או נוצה, ובדיו אשר משמש לכתיבת סת"ם. עבודותו של סופר סת"ם היא אומנות מדיוקת, אשר מצריכה

קרא עוד »
סיום קורס במכון עליה

הכל על הסמכה תורנית

במקצועות ההלכה יש מגוון סוגי לימוד. חלקם ההסמכה ניתנת ע"י הרבנות הראשית. חלקם הסמכה ע"י רב ומורה הוראה וחלקם אינם צריכים סמיכה כלל ונפרטם: משגיחי כשרות: כיום יש נאמני כשרות שעבודתם ככל עובד אחר במאפיה/מפעל /וכו'.. רק שעליו ליהות ירא"ש ולקבל את ההוראות מהמשגיח ולבדוק שהם אכן נעשות. (כיום במלא

קרא עוד »
מכון עליה

קצת על מכון עליה ועל הנעשה בו

דבר המערכת מכון עליה הוקם לפני עשור, לאור הביקוש מצד ציבור בני התורה הצמאים ליידע התורני וההלכתי שברובו לא נרכש בישיבות. מכון עליה שם לו למטרה להפשיט את לימודי ההלכה המעשיים ולהנגיש זאת לכל לומדי התורה בצורה איכותית מעמיקה ושווה לכל נפש. במכון עליה צוות של מרצים ורבנים מומחים בעלי

קרא עוד »
קורס שחיטה - מכון עליה

שאל את הרב: ענייני שחיטה

הרב רפאל פאלוך שליט"א רב משחטת פלייש 1) שאלה:רבים הם השואלים  מה ההבדל בין גלאט לחלק ? תשובה: אין הבדל. כיום גופי הכשרות המהודרים הכותבים חלק/גלאט בודקים את הריאות כפי חומרות מרן הבית יוסף. 2) שאלה:  היכן מצוי יותר בעיות כשרות בעוף או בבשר ?  תשובה: בבשר בהמה, והסיבה לכך

קרא עוד »
הרב חיים קנייבסקי - מכון עליה

שאל את הרב: ענייני כשרות

עניני כשרות : הרב יוסף דורפמן שליט"א מומחה כשרות עולמי 1) שאלה :לאחר בישול של אורז, נזכר שלא בדק, האם האורז מותר באכילה? תשובה: אם נשאר מעט אורז מהחבילה יבדוק, ואם נקי מותר. במידה ולא נשאר, מותר משום שדינו מועט המצוי ולא מוחזק כנגוע. 2) שאלה : אופן אכילת קלחי

קרא עוד »
מכון עליה

המציאות בענין "חלק בית יוסף"

הנה כידוע דעת מרן הבית יוסף שצריך להקפיד שהבשר יהיה "חלק", כלומר שהריאה תהיה ללא רירים וסירכות. אולם הרמ"א כתב להתיר במידה והסירכא מתמעכת או ע"י משמוש, ואף שלפני עשרות שנים היה נדיר לראות מציאות של בשר "חלק", כיום אחרי שהגר"ע יוסף זצ"ל עורר את מודעות הציבור הספרדי לענין זה,

קרא עוד »
משגיח כשרות - מכון עליה

יומנו של משגיח

ראיון אישי מסין עם מומחה הכשרות העולמי, הרב יוסף דורפמן שליט"א, אשר במסגרת שליחותו שוהה במהלך רוב הזמן בארצות מרוחקות, לצורך הכשרת מזון, ובדיקת נושא התולעים, וחרקים בכל העולם.. ראיון סובב עולם! במהלך השנים האחרונות הרב דורפמן נמנה כאחד הרבנים של המכון, כעורך העלון לפעמים לוקח לי ימים להשיג את

קרא עוד »
הרב אליהו חיים פנחסי - מכון עליה

המדריך לכשרות

מאת הרב אליהו חיים פנחסי שליט"אמחבר הספר "הכשרות למעשה" רבנות מקומית מבשרת ציון ומנהל תחום הכשרות במכון עליה לעיתים תכופות אנו נשאלים האם אפשר לאכול במסעדה כזו או אחרת, התעודה במקום אכן " רבנות מהדרין", האם אפשר לסמוך? או צריך שיהיה תוספת של תעודה בד"ץ כזה או אחר? מה קורה

קרא עוד »
קורס מוהלים

מה הדין בברית מילה בשבת כשיגרם חילול שבת ע"י האורחים?

שאלה זו נפוצה לצערנו בקהילות מסוימות בחו"ל, וכן בארץ ישראל בקהילות של בעלי תשובה, שמשפחתם הקרובה מחללת שבת רח"ל, ונשאלת השאלה האם כשיוצאת הברית בשבת עדיף לדחות כדי שלא יגרם חילול שבת? כמו שחז"ל ביטלו מצות שופר ולולב בשבת מכלל ישראל, מחמת החשש דשמא יעבירנו ד' אמות ברשות הרבים. ומאידך

קרא עוד »
מכון עליה
רב אורח
ברית קודש
חוברת עבור מוהל מוסמך עם כל המידע ה- הלכתי, רפואי, מעשי

הידעת!

אתרוג סיני
הידעת!
מכון עליה

אתרוג סיני!

רוב הדברים שאנחנו צורכים כיום מיוצרים בסין, אבל זה חידוש: אתרוג סיני , ריחו כריח אתרוג/לימון וצורתו מזכירה אתרוג רק שלאתרוג הסיני יש כמין אצבעות

לדעת עוד »
רוצה לקבל מידע על הקורסים שלנו?

בחר בקורס שמעניין אותך והכנס שם וטלפון ואנו ניצור עימך קשר.

סרטון תדמיתי קצר

בוא לראות קצת ממה שקורה במכון עליה ומה אומרים עלינו

נגן וידאו
מהלכה למעשה
אלפי מאמרים, דרשות, והלכות שנכתבו על ידי מיטב רבני המכון, בפינה זו יש מידע בכל הנושאים הנלמדים ב'מכון עליה', פינה זו מיועדת לכלל הגולשים באתר ובעיקר כדי לתת מענה בכל החומר הנלמד עבור בוגרי המכון, בנוסף אנו נעלה מידי יום כל מיני חדשות מעניינות והגיגים הלכתיים מעניינים מאוד.
חדש באתר!
מהמתרחש במכון
חושב להירשם?
עכשיו זה הזמן המתאים!

אנו במכון עליה מאמינים בך והחלטנו להעניק לך את כל הציוד המקצועי הנדרש לעבודה בפועל במתנה!
לך נשאר רק ללמוד.
מהר להירשם המתנות הם לזמן מוגבל!

ערכת שוחט מהודרת

בשווי 1,900₪ במתנה
למשתתפים בקורס שחיטה

שולחן מקצועי וערכת סופרים

בשווי 1,750₪ במתנה
למשתתפים בקורס סופרי סת"ם

תיק כלי מילה מהודר למוהל

בשווי 1,850₪ במתנה
למשתתפים בקורס מוהלים

שולחן אור וספרי לימוד

בשווי 400₪ במתנה
למשתתפים בקורס משגיחי כשרות
ימים
שעות
דקות
שניות
הרשמה לקורסים לחרדים