מתי צריך למול שוב לאחר שכבר נימול?

הלכות ברית מילה
סימן רס"ד - סעיף ד'

מל ולא פרע כאלו לא מל.

מוהל שחתך את הערלה אך לא הוריד את עור הפריעה חשוב כאילו לא מל כלל.[1]

סעיף ה'

ציצין המעכבים המילה

יש ציצין המעכבים המילה ויש שאינם מעכבים אותה כיצד אם נשאר מהעור עור החופה את רוב גובהה של עטרה אפי' במקום א' זהו המעכב את המילה וכאלו לא נימול ואם לא נשאר ממנו אלא מעט ואינו חופה רוב גובהה של עטרה אינו מעכב המילה

 ומ"מ אם היא בחול לכתחילה ייטול כל הציצין הגדולים אף שאינן מעכבים (טור)

זה סעיף שאפשר להאריך בו, בשיעור הרב מתמצת את ההלכה למעשה .

ציץ זוהי חתיכת עור שנשארה. הכוונה בסעיף היא לשאריות של עור המעכבות וגורמות לכך שהתינוק יישאר בגדר ערל. מצב שאינו מעכב משמע ששאריות העור אינן מונעות מלהגדירו מהול .ציץ מעכב הוא פיסת עור על רוב גובה או רוב היקף (ואז לא תלוי מה הגובה) של חוט הסובב.

ציץ לא מעכב הוא ציץ שאינו מכסה לא רוב גובה ולא רוב היקף, ולכן כשר. לכתחילה, אין צורך לחזור על הברית, אך אם ההורים רוצים לחתוך את העור העודף המוהל יכול לעשות זאת מתי שהוא רוצה ללא צורך בדיני הברית(  כנ"ל אפשר על ידי גוי, אפשר בלילה וכו)'.

ציץ כזה נוצר באופן יחסית נדיר במקרה שהמוהל שם מגן אבל לא חתך עד הסוף, או שחתך צמוד למגן ובמקום אחד חתך במרוחק מן המגן. יש עניין לחתוך גם ציץ שאינו מעכב38 משום "זה אלי ואנווהו", כלומר שיש עניין לבצע את מצוות המילה בצורה יפה.39 בשבת ישנה הגבלה לגבי חיתוך ציצין שאינן מעכבים (ויפורט בהמשך).

סעיף ו'

בעל בשר הרבה שנראה שאינו מהול

קטן שבשרו רך ומדולדל או שהוא בעל בשר הרבה עד שנראה כאילו אינו מהול רואים אם בעת שמתקשה נראה מהול אינו צריך למול פעם שנית ומ"מ משום מראית העין צריך לתקן רבוי הבשר שמכאן ומכאן ואם אינו נראה נימול בעת הקישוי צריך לחתוך כל הבשר המדולדל עד שיהיה נראה כנימול בשעת קישויו:

הגה: ואינו צריך שיהא נראה בעת קישוי רוב העטרה הואיל ונימול פעם אחת כהוגן אפי' אינו נראה רק מיעוט העטרה שנימול סגי ואין צריך למולו שנית ומ"מ אם אפשר יתקן ע"י שימשוך העור וידחקנה לאחוריה ויקשרנה שם עד שתעמוד ולא תחזור למטה (ת"ה סי' רס"ד)

כל תינוק שנימול פעם אחת בחייו בברית כשרה

נחשב מהול גם אם אחרי כמה שנים עור הערלה או עור הפריעה יעלו על העטרה. מדרבנן צריך לתקן במקרים מסוימים משום מראית עין.

במקרה שנעשתה ברית כדין, ולאחר זמן מה (אפילו שנים רבות) העור חזר וכיסה את העטרה, צריך לבדוק בזמן קישוי האבר האם העור מכסה את העטרה או לא. אם העטרה מגולה, מספיק לדחוק את העור למטה, אבל אם הוא מכסה את העטרה לגמרי אף בזמן קישוי – צריך לחתוך את העור שם.40

חשוב לציין

שכל הנ"ל מדובר במקרה של תינוק שנימול כדין. במצב זה, מדאורייתא הוא מהול אך מדרבנן יש לחתוך את העור. יש מספר גורמים שעשויים להביא למקרה כזה שהעור יעלה חזרה ויכסה את העטרה. ראשית ,בדרך כלל מדובר בתינוקות עבי בשר. שנית, כל עוד הילד לא הולך, יש לגיד נטייה להיכנס פנימה. גם הטיטול דוחק את הגיד עוד יותר ואם הוא קטן אזי העור עולה למעלה ומכסה את העטרה, במצב זה, אם לא מורידים את העור למטה יש חשש שיצבור לכלכוך תחתיו.41 אם העור נדבק לקצה העטרה לא רואים את כל חוט הסובב, ולפי דעת ה'בכור שור' (שחוט הסובב זו העטרה) יהיה צריך להפריד גם אותו. בנוסף, כדי שהעור לא יידבק יותר

  • אך לא בשבת, אא"כ לא פירש (משמע לא הסיח דעתו מהמילה) ואז אפשר גם בשבת, (וראה הרחבה בנידון זה בסימן רס"ו בעמ')  
  • כמו בתפילין שם "זה א-לי ואנוהו" עניינו שהתפילין יהיו כתובות יפה, אף על פי שהכתוב בתוך הבתים אינו נראה לעין.
  • לדברי הרמ"א רק אם בזמן קישוי לא רואים את העטרה בכלל אז יש לחזור ולחתוך, אבל אם רואים את העטרה אפילו קצת בזמן קישוי אין צורך לחתוך.
  • מלבד העובדה שהוא נראה לא מהול ,הדבר עלול לגרום לקושי בזמן קישוי עד כדי צער גדול. לפעמים מגיעים לניתוח בגלל זה. כלומר, עיקר הבעיה היא לא הלכתית (כי חלק מהעטרה גלויה) אלא רפואית.

מנתקים את העור מחוט הסובב, ולכן ההנחיה להורים היא שבכל פעם שמחליפים טיטול יש לדחוק עור זה כלפי מטה ולנקות אותו היטב.

מצב כזה שבו לא רואים בכלל את העטרה בזמן קישוי הוא נדיר ביותר.[2] המקרים הנפוצים יותר אלו תינוקות שמנים עם גיד קטן, שהשומן שלהם לוחץ על העור לכיוון העטרה (העור של האיבר 'מתלבש' על העטרה), או שעורם נמצא על העטרה ונדבק אליה.[3]

תינוק שנולד עם קצת ערלה על העטרה

(4/3 מהול) חייב ברית מדאורייתא למרות שכשיגדל עטרתו תהיה מגולה לגמרי בזמן קישוי. זאת מכיוון שרוב היקפו מעכב ולכן חייב במצוות מילה בכל מקרה. 

לסיכום: אחרי הברית חובה לראות שחוט הסובב מגולה לחלוטין כדי לא להיכנס לספקות הללו .יש לברר מי היה המוהל. אם לא ידוע מיהו המוהל או שלא ברור האם הוא אכן ירא שמיים – מצד ספקא דאורייתא לחומרה יש לחזור על הברית.


[1] ניתן לומר בבדיחותא: מל ולא פרע את הכסף כאילו לא מל.
[2] הרב לא ראה אף פעם מקרה כזה.
[3] כדאי לנתק את העור ידנית ולהורות להורים לנסות לאחר מכן להפשיל את העור על גיד הסובב. עצה זו טובה עד גיל הליכה, שכן אז האבר כבר לא נמצא בפנים וקיים פחות חשש שידבק.

אולי תרצה לחזור לחלק מסוים במאמר?
פרטי המחבר
Picture of מכון עליה
מכון עליה
'מכון עליה' הנה מכללה המפיקה אלפי קורסים תורניים בנושאים: קורס הכשרת שוחטים, הכשרת מוהלים מוסמכים, הכשרת סופרי סת"ם, הכשרת רב מקדש בחופה והכשרת משגיחי כשרות ועוד המון סוגים שונים של קורסים בכל רחבי הארץ ובעולם.

השאר תגובה

מאמרים נוספים חוברת מוהלים "ברית קודש"
כלי נגישות
עדכוני המכון
העדכון האחרון מאת מכון עליה
תאריכים למבחני טוען רבני

לכל תאריכי מבחן טוען רבני במינהל בתי הדין לשנה הקרובה תשפ"ד- תשפ"ה (2024 למניינם)

שנה טובה