סערת ביטול הקידושין בבית הדין הרבני בת"א

סערה בעולם הדיינות, גדולי הדיינים והפוסקים בארץ ורבני לונדון בראשות גדולי ישראל יוצאים נחרצות נגד פסק דין תקדימי שהתקבל בבית הדין הרבני בת"א בו הם מבטלים את הקידושין בטענת "מקח טעות", שקבע כי אשת איש היא עגונה.
סערת ביטול הנישואין

פסק דין חסוי מסעיר את עולם הדיינות בחודשים האחרונים. בפסק הדין עליו חתומים הדיינים הרב יאיר בן מנחם (מועמד ימינה לביה"ד הגדול), הרב דניאל אדרי (מועמד ש"ס לביה"ד הגדול), והרב אפרים כהן, התירו הדיינים לאישה עגונה להינשא, בטענה כי הבעל לא שפוי והקידושין בטלים מדין מקח טעות.

גדולי הדיינים והפוסקים שפסק הדין היה לנגד עיניהם כשהרכב ביה"ד ביקש את הצטרפותם קודם הפסק, יוצאים למאבק נגד הפסק שכאמור לא קיבל את הסכמתם והצטרפותם, יחד עם חשובי הדיינים.

גדולי הדיינים בדימוס כותבים במכתבם שפס"ד תקדימי זה מהווה פרצה חמורה בשמירת טהרת היחוס, כיון שכולו מבוסס על טענות האישה ומשפחתה בלבד בלא שמיעת הבעל כלל, דבר שלא היה קביל באף ערכאה שיפוטית אחרת לא בארץ ולא בעולם כולו.

מדובר בסיפור קורע לב המתגלגל בבתי הדין בארץ ובעולם כבר שנים ארוכות, ננקטו צעדים קשים נגד הבעל ואף נכפה עליו לתת גט, אך הוא מסרב, למרות שאף ישב בכלא בגין מעשיו. אלא שכעת הגיע הפסק החדש על ביטול הקידושין והוא מסעיר את עולם הדיינות.

יצוין, כי הרב בן מנחם כתב את טיוטת הפסק בחודש שבט, ובסוף דבריו הדגיש כי "אין לעשות מעשה בעניין זה עד שיצטרפו אלי עוד שנים מגדולי ההוראה היושבים על מדין". בתאריך ד' אלול (תשפ"א) קבע נשיא בית הדין הרב דוד לאו, כי הרבנים כהן ואדרי יצטרפו לבן מנחם, ובי"ז אלול תשפ"א, ההרכב המיוחד הנ"ל בפסק דין חסוי הוציאו החלטה שהאישה מותרת להינשא והקידושין בטלים מעיקרא.

פסק הדין נותר בשלב זה חסוי

אך גדולי הדיינים, בראשות הראש"ל הרב יצחק יוסף שליט"א והגר"צ בוארון שליט"א שהתרו באב בית הדין קודם שנתן את ההיתר שהפסק לא מבוסס ואסור להתיר על פיו, יצאו למאבק נגד ההיתר. בסוגיה עסקו עשרות מבכירי עולם הדיינות בהווה ולשעבר. ובכירי הדיינים בדימוס במכתב שפרסמו כתבו להוכיח שהפסק בטל, בהם: הגר"נ שיינין, חבר ביה"ד הגדול, הגאון רבי בנימין לוי אב"ד ירושלים, הגאון רבי יצחק אלמליח ראב"ד ת"א וחבר ביה"ד הגדול, הגאון רבי גדליהו אקסלרוד אב"ד חיפה, הגאון רבי נחום שמואל גורטלר אב"ד רחובות, הגאון רבי נחום פרובר אב"ד תל-אביב, ועוד.

גדולי הדיינים אף כתבו נימוקים, בהם מגלים את דעתם הברורה על הפסק דין, ועל התנהלות הפסק, ופסקו כי האישה הינה "אשת איש" גמורה.

כך למשל, הגר"מ אוחנונה, אב"ד פתח תקווה, מי שישב בתיק בעת שנפתח קבע, "אין בסיס הלכתי להתיר".

הגר"צ בוארון, חבר ביה"ד הגדול, שחברי ביה"ד הביאו את התיק לפניו בכדי שיצטרף לפסק דינם, פסק: "אין כל מקום להפקעת קידושין, אף על פי שהבעל רשע".

הגר"ב בארי חבר ביה"ד הגדול ורבו של האב"ד בתיק זה ששוחח עימו הוסיף כי הפסק "שגוי" ו"חסר תוקף".

הגרא"ח שרמן חבר ביה"ד הגדול, ששוחח אף הוא עם האב"ד בפסק דין זה כותב, אחר שהרחיב בדברי הפוסקים בחומרת הדבר שדיינים מבטלים קידושין, שהרב בן מנחם אמר לו שפסק דינו הוא טיוטה בעלמא, שנכתבה למטרה מסוימת. "אמנם, לצערי, בניגוד לדבריו, ממידע מוסמך שקיבלתי התברר, שפסק הדין המתיר את האישה לעלמא, אכן נחתם ונמסר לאשה".

ובמכתב שכתב הגאון רבי שריאל רוזנברג שליט"א ראב"ד בני ברק, ורב שכונת רמת דוד, אליו הצטרפו גדולי הפוסקים, הוא מוחה על מגמה זו של ביטולי קידושין, שמשתמשים בה מידי פעם בבתי הדין הרבניים, נגד הוראת גדולי הדור.

במכתבו כתב ראב"ד בני ברק:

"בשנים האחרונות התפרסמו מדי פעם פסקי-דין של בתי הדין הרבניים, ובהם הם הורו לבטל קידושין מחמת שנמצא מום בבעל או מטעמים אחרים, וגדולי המורים הורו שאין ממש באותם פסקי-דין.

וגם עתה הובא לפני פס"ד מהרב יהודה יאיר בן מנחם, אשר בצירוף חבריו לביה"ד הורו לבטל קידושין של אשה שהתקדשה לפני 17 שנים, בטענת מקח טעות.

והמעיין בפסה"ד יראה כי הוא בנוי על יסודות שאין בהן ממש, ואין להסתמך עליו כלל, האישה אסורה לעלמא כדין א"א גמורה. המתירים גילו בזה דעתם, דיש להתיר כל עגונה יהי' מה שיהי', וא"כ א"א להסתמך כלל על פסקיהם. ואין לדיין סייעתא דשמיא לכוון אל האמת אא"כ מגמתו להוציא הדין לאמיתו אם לאיסור ואם להיתר, ולא כשמחפש מלכתחילה רק את צד ההיתר.

ופס"ד זה וכיו"ב הוא פרצה גדולה בחומת קדושת בית ישראל, ותוצאותיו מי ישורם. וחובה היא לעמוד בפרץ, שלא יאמרו הותר הדבר. וה' ברחמיו יערה עלינו רוח טהרה ממרום, להשיב שופטינו כבראשונה, ולהושע בתשועת עולמים".

למכתב הצטרפו הגאון רבי יהודה סילמן אב"ד ביה"ד של הגר"נ קרליץ, הגר"נ גוטנטג חבר בית דינו של הגר"נ קרליץ, הגאונים רבי יעקב מאיר שטרן, ורבי שמואל אליעזר שטרן, ורבי משה שאול קליין, חברי בית דינו של פוסק הדור הגר"ש ואזנר זצ"ל, הגאון רבי מנחם מנדל שפרן, הגאון רבי שלמה זעפרני אב"ד כתר תורה ורב קהילות בני התורה בי-ם שהוסיף וכתב שכבר בספרו עטרת שלמה על אבן העזר כתב להוקיע מגמה זו של ביטול קידושין במקרים כאלו, הגאון רבי יצחק רצאבי פוסק עדת תימן, והגאון רבי עמרם פריד. למכתב צפויים לצרף את חתימתם עוד מגדולי הפוסקים.

לאחר שגדולי הדיינים יצאו במחאה

לאחר שגדולי הדיינים יצאו במחאה נגד פסק הדין התקדימי, רבני לונדון בד"ץ התאחדות קהילות החרדים בלונדון שם מתגורר הבעל, שלפני כעשור הטילו סנקציות וחרם על הבעל, מצטרפים לגדולי הדיינים בארץ שיצאו נחרצות נגד הפסק, וכתבו שהאישה "אשת איש" גמורה, וקובלים על הדיינים שאפילו לא טרחו לפנות אליהם בעניין, וכותבים שכפי הידוע להם הבעל שמתגורר בלונדון והופיע בפניהם אינו נקרא שוטה על פי ההלכה.

מרנן ורבנן גדולי ישראל ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין שליט"א ושר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א  שפסק הדין הגיע לשולחנם יוצאים במכתב חריף תחת הכותרת "על משמר קדושת ישראל", בו הם מצטרפים למחאת הרבנים וקוראים ומזהירים שלא למנות דיינים מהסוג הזה: "הננו מצטרפים למחאת הרבנים הגאונים שליט"א על כבוד שמים אשר חולל בפריצת גדרי ההלכה, להתיר אשת איש לעלמא שלא כדין רח"ל, על ידי ג' דיינים בבית הדין הרבני בתל אביב, והננו בקריאה ואזהרה לכל העוסקים במינוי דיינים שיזהרו וישמרו עצמם מאוד שלא למנות דיינים או הרכבים שחלילה עלולים לפרוץ פרצות ולהורות שלא כדין, ולגלות פנים בתורה שלא כהלכה, ומעוות לא יוכל לתקון".

כפי שנודע לנו מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין בירר את העניין באריכות עם תלמידו חביבו הגאון הגדול רבי נחום גורטלר אב"ד רחובות, שחתם על הגילוי דעת של דייני ישראל, וכן עם הדיין הגאון רבי אברהם שרמן כשעלה למעונו ביום שלישי שעבר להגיש את ספרו החדש 'עטרת אברהם', וכן קרא לדיינים שמכהנים כעת במערכת בתי הדין לשמוע מהם על התנהלות הדברים, ועל תוקף חזרת הדיינים. ולאחר שהתברר שאין לחזרתם כל תוקף משפטי והאישה מותרת להינשא. וכן לאחר שהציגו בפניו עוד כמה פסקי דין של חברי ביה"ד הנ"ל, גדולי ישראל שנחרדו מהפרצה, והתבטאו בחריפות, כתבו את המכתב שהתפרסם ביום שלישי בשער עיתון "יתד נאמן".

גורמים בכירים המעורבים בנושא מספרים

גורמים בכירים המעורבים בנושא מספרים על מאחורי הקלעים כי בערב שבת הגדול האחרון (תשפ"א) הגיע הדיין הרב יאיר בן מנחם לראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף עם פסק הדין בבקשה שיחווה דעתו ויצטרף להיתר האישה, לאחר שהראש"ל ישב ועיין בתיק ליל שבת הגדול, קרא לדיין הרב בן מנחם ללשכתו ואמר לו שאין להתיר בשום אופן, ואף טרח ישב עמו שעה ארוכה להסביר לו את כל הטעויות בפסק הדין, ושהפסק לא מבוסס כלל.

עוד נמסר לנו כי למרות הפרסומים שדייני ההרכב שהתירו את האישה, חתמו בימים האחרונים על פסק הקובע כי אסור לה להינשא ללא גט, בכירים בעולם הדיינים תהו על המשמעות של מכתבם האחרון, וטוענים שהוא נועד רק להשתיק את המחאה, שכן בפסק הראשון התירו אותה להינשא ולכאורה אם האישה מעוניינת להינשא היא יכולה, כמו"כ נמסר לנו מדיינים בכירים שמכתבם האחרון לא הגיע למחלקת עגונות, והתיק שם סגור, ואין שם פנייה לדאוג לאישה הנ"ל שתקבל גט מבעלה.

ולכן נמשכות המחאות

גם הגר"צ בוארון בשיחה עם חברי ביה"ד אמר להם כי אינם יוצאים ידי חובה בהודעה כי הם חוזרים מפסק הדין, אלא עליכם להיות אחראים לכך שהאישה תופיע ברבנות כאשת איש לכל דבר ופסק הדין שפורסם יהיה בטל ומבוטל. יצוין כי המקרים המפורסמים בהם הטילו חסיון על פסקי הדין בבית הדין הרבני, הם בפרשת האח והאחות בו הוקם בי"ד מיוחד ע"י הר' שלמה גורן, וביטול הקידושין בפרשיית עודד גז, בה גם הוקם בי"ד מיוחד בחיפה, כשהדיין דניאל אדרי שצורף להרכב ביה"ד בפרשיית עודד גז, הובא מביה"ד חיפה במיוחד להרכב המיוחד בפס"ד הנוכחי.

אולי יעניין אותך לקרוא:

קורסים בנושא חופה וקידושין מאת מכון עליה:

אולי תרצה לחזור לחלק מסוים במאמר?

פרטי המחבר

Picture of מכון עליה
מכון עליה
'מכון עליה' הנה מכללה המפיקה אלפי קורסים תורניים בנושאים: קורס הכשרת שוחטים, הכשרת מוהלים מוסמכים, הכשרת סופרי סת"ם, הכשרת רב מקדש בחופה והכשרת משגיחי כשרות ועוד המון סוגים שונים של קורסים בכל רחבי הארץ ובעולם.

השאר תגובה

מאמרים נוספים על חופה וקידושין

יום החתונה הוא יום קדוש חשוב ומרגש מאוד עבור החתן והכלה. מקובל לומר כי יום זה הוא כיום הכיפורים כאשר החתן והכלה זוכים למחילת עוונות ביום זה. זהו יום בו

חתונה ברבנות: כל מה שחתן וכלה צריכים לדעת על הכנה לחופה וקידושין עפ"י ההלכה והמנהג היהודי. מידע חיוני, טיפים וכלים לעבר חתונה מוצלחת.
מדריכים
אז מלבד החופה והקידושין יש דבר נוסף עליו יש להקפיד לקראת הנישואין וזוהי הטבילה במקווה. מה כולל התהליך? מתי יש לקיים את הטבילה? המדריך המלא
הלכות
הלכות חופה וקידושין: ישנן הלכות שונות ביום החופה כאשר אלו מעניקים את התוקף ההלכתי לנישואין. ללא קיום ההלכות הללו, הנישואין לא יהיו תקפים.
הלכות
קידושין בביטוקוין? פדיון הבן בביטקוין? האם מטבע זה נחשב למטבע לפי דיני התורה? אולם הביטקוין, אינו דומה לאף סוג של מטבע משנים עברו, המשיכו לקרוא
הידעת!, פולמוסים

קיום חתונה יהודית מסורתית בישראל, מחייב לעמוד בכמה מנהגים מובחנים. חלקם ידועים ברחבי העולם בחוגים יהודיים, ואחרים פחות מוכרים מחוץ לישראל. אם אתם שואפים להיות אחד מאותם רבנים העומד מתחת

מבחני הסמכה