בית מדרש גבוה להלכה ומעשה

מי יכול לבצע ברית מילה?

תוכן עניינים

סימן רס"ד - סעיף א'

מי רשאי למול?

הכל כשרים למול אפי' עבד אישה וקטן וערל, ישראל שמתו אחיו מחמת מילה ואם יש ישראל גדול שיודע למול הוא קודם לכולם (ויש אומרים דאישה לא תמול (סמ"ק והגהות מרדכי)) וכן נוהגין להדר אחר איש. אבל עובד כוכבים אפי' הוא מהול לא ימול כלל ואם מל אין צריך לחזור ולמול פעם שנית:

הגה: ויש אומרים דחייבים לחזור ולהטיף ממנו דם ברית (טור בשם סמ"ג) וכן עיקר. מומר לכל התורה כולה או שהוא מומר לערלות דינו כעובד כוכבים (כ"מ בש"ס פ"ב דע"א ובטור וב"י בשם הר' מנוח וב"ה וד"מ שבא"ז מסתפק).

תינוק שהוצרכו למולו תוך ח' מפני הסכנה אין חילוק בין ישראל לעובד כוכבים דכל תוך ח' לא מיקרי מילה מיהו אם נשארו ציצין המעכבין המילה או שמל ולא פרע יגמור ישראל המילה לח' או לאחר שיתרפא (רשב"א) ויש לאדם לחזור ולהדר אחר מוהל ובעל ברית היותר טוב וצדיק (א"ז) ואם נתנו לאחד אסור לחזור בו מיהו אם חזר בו הוי חזרה (מרדכי ס"פ כל הגט) ואין מועיל בזה קבול קנין (הגהות מרדכי דשבת ותשובת הרא"ש כ"ב) אבל אם נשבע לו היו כופין אותו שיקיים (שם בהרא"ש) ואם נתנו לא' ולא היה בעיר והאב היה סבור שלא יהיה שם בזמן המילה ושלח אחר אחר ובתוך כך בא הראשון ימהלנו הראשון דודאי לא חזר מן הראשון (ב"י בשם תשו' ר"מ ומהרי"ק שורש ע"ו) אישה אינה יכולה ליתן לאחר למול דהרי אינה שייכה במצות למול את בנה (שם בתשובה בשם ר"מ)

מילה על ידי אישה

למעשה, נדיר מאוד שאישה תמול (אלא אם כן אין מוהל, דבר האפשרי בחו"ל, או שעוד מעט שקיעה והמוהל מאחר). לפעמים ישנה רופאה כירורגית בקהל.[1] ישנם מוהלים רבים שהם גויים לגמרי ומוהלים בתור רופאים. יש גם מוהלים חילונים מחללי שבת בפרהסיה שלפי ההלכה אסור להם למול. 

מילת גוי בדיעבד

 לכאורה פשט השו"ע שלא צריך לחזור ולהטיף דם, ואילו דעת הרמ"א היא שצריך לחזור ולהטיף. 

מילת מוהל מחלל שבת 

פוסק הרמ"א ש"מומר לכל התורה או מומר לעריות דינו כגוי". 

מילה בתוך שמונה 

תינוק שיש צורך למולו בתוך שמונה ימים ללידתו, פוסק הרמ"א שאין חילוק בין אם ימול אותו ישראל או עובד כוכבים, כיוון שבפחות משמונה ימים זו לא נחשבת ברית מילה. אם נשארו ציצין המעכבים המילה או שמל ולא פרע יגמור ישראל את המילה ביום השמיני או לאחר שיתרפא.

סנדק

יש להקפיד על סנדק צדיק,29 וכן להקפיד על מוהל צדיק כדי לזכות את התינוק.30 ה'ברכי יוסף' כתב שראוי לטבול במקווה ביום הברית. כמו כן מובא בספרים שאם אבי הבן, הסנדק והמוהל טובלים זה מוסיף קדושה לתינוק, ולכן כדאי לנסות להגיד בצורה נעימה לסנדק ולאבי הבן לטבול.  

[2][3]חזרת מוהל מתפקידו

מי שכבר פנה למוהל בבקשה למול ונעתר לו, האם יכול לחזור בו? מדובר על מקרה שמישהו הזמין מוהל אך כעת מעוניין למצוא מוהל אחר. לדברי הרמ"א, אסור לחזור, ואם חזר – הוי חזרה. אם מוהל מל שלושה בנים של אותו אב, הוי חזקה ואסור לחזור בבן הרביעי.[4] עם זאת, ברור שכאשר יש סיבה מוצדקת יכול לחזור בו, לדוגמה אדם שעבר דירה ורוצה מוהל שיגור קרוב, או אדם שאחיו למד מילה והוא רוצה לתת לו למול. אם אין סיבה מוצדקת להחליף, עדיף להמשיך עם המוהל שנבחר בפעם הראשונה, אחרת הדבר נראה כאילו ההורים לא מרוצים מהברית הראשונה.[5] הבטחה שנותנים למוהל לפני הלידה לא מחייבת. 

אם המוהל מקבל שיחה על כך שיש רצון לבטל אותו מלמול, ראוי לו להקדים ולומר: "אם אתה רוצה לבטל – אני מוחל" ואז האדם נרגע. אם המוהל יתעקש על ההלכה לפיה אסור למשפחה לחזור בהם, עלולה להיגרם בעיית שלום בית.[6] צריך לתעל את הדחף למול למקום חיובי.[7]

לאחר סיום קורס המוהלים, יש למוהלים הטריים לעתים ציפייה מאנשים שיתנו למול. במצב זה חשוב לזכור כי אין להיפגע ממי שלא נותן! צריך להבין את האנשים שלא רוצים שמוהל צעיר ימול את בנם, לכן אין לצפות מאף אחד לתת למוהל מתחיל הזדמנות.


[1] הגר"ח  קניבסקי אומר שיש דין 'לא ילבש' על שעון יד, כאשר ר' חיים היה סנדק וראה מוהל עם שעון אז חזר בו ואמר:'אישה כשרה למול'.
[2] הגרש"ז אועירבך זצ"ל היה אומר לעדים לפני החופה לחזור בתשובה.
[3] הסנדק נחשב כמקטיר קטורת והמוהל כמקריב קרבן.
[4] ויש אומרים שאפילו בבן אחד או שניים, אך זו דעת מיעוט הפוסקים.
[5] צריך לדעת שבמילה ישנה תחרות גדולה מאד בין המוהלים ויש הרבה דיבורים, ויש להיזהר מאד מהוצאת שם רע, לשון הרע ורכילות.
[6] חשוב לדעת שבדרך כלל האדם שמתקשר לבטל את המוהל הוא לא זה שרצה בשינוי, אלא בן משפחה אחר – לכן כדאי למחול.
[7] סיפור על הגר"ע יוסף זצ"ל: פעם הרב הגיע לברית והגיעו שני מוהלים שאבי הבן הזמין בטעות (אמר לגיסו להזמין ושכח והזמין בעצמו). ניסה הרב לברר מי הוזמן ראשון ולא הצליח. אמר הרב עובדיה, "אני לא מחליט" והלך ללמוד תורה. אמרו לרב עובדיה "תגיד לאחד מהם למחול", אמר הרב עובדיה – "אני מבין את המוהלים, אם הייתם יודעים איזה מעלה זה לעשות ברית לא הייתם אומרים לי להגיד להם למחול". חיכו 40 דקות! עד שאחד המוהלים הלך כי הייתה לו ברית במקום אחר.

פרטי המחבר

"ברית קודש" חוברת עבור מוהל יהודי עם כל המידע ה- הלכתי, רפואי, מעשי, כולל הסברים תמונות ואיורים, תוכלו למצוא את כל התוכן הרלוונטי למוהלים.

מבית מכון עליה
בית מדרש גבוה להלכה למעשה

הקורסים ב'מכון עליה'
מאמרים נוספים
תיק כלי מילה מהודר בשווי 1,850₪ במתנה! לנרשמים לקורס מוהלים
אנו במכון עליה מאמינים בך והחלטנו להעניק לך את כל הציוד המקצועי הנדרש למוהל בפועל במתנה!

אתה תהיה מוהל!

בוא והצטרף לאלפי בוגרינו שהשתלבו במקצוע תורני

מכון עליה
מהלכה למעשה
אלפי מאמרים, דרשות, והלכות שנכתבו על ידי מיטב רבני המכון, בפינה זו יש מידע בכל הנושאים הנלמדים ב'מכון עליה', פינה זו מיועדת לכלל הגולשים באתר ובעיקר כדי לתת מענה בכל החומר הנלמד עבור בוגרי המכון, בנוסף אנו נעלה מידי יום כל מיני חדשות מעניינות והגיגים הלכתיים מעניינים מאוד.
חדש באתר!
מאמרים נוספים
הלכות ברית מילה
הלכות למוהל
מכון עליה

ברית מילה שחל בשבת, מה הדין?

הסימן עוסק בברית בשבת. יש הרבה הלכות בדבר. ברית בשבת היא 'חרב פיפיות' – אם עושים את הברית כפי שצריך מה טוב, אך אם לא יש חשש לחילול שבת.

קרא עוד »
הלכות ברית מילה
הלכות למוהל
מכון עליה

ברכות הברית מילה – חלק ג'

סימן רס"ה – סעיף ו' היכא דאפשר עבדינן למילה בעשרה והיכא דלא אפשר עבדינן בפחות מעשרה: המנהג הוא לערוך מילה בעשרה. חוזקו של מנהג זה

קרא עוד »
חושב להירשם?
עכשיו זה הזמן המתאים!

אנו במכון עליה מאמינים בך והחלטנו להעניק לך את כל הציוד המקצועי הנדרש לעבודה בפועל במתנה!
לך נשאר רק ללמוד.
מהר להירשם המתנות הם לזמן מוגבל!

ערכת שוחט מהודרת

בשווי 1,900₪ במתנה
למשתתפים בקורס שחיטה

שולחן מקצועי וערכת סופרים

בשווי 1,750₪ במתנה
למשתתפים בקורס סופרי סת"ם

תיק כלי מילה מהודר למוהל

בשווי 1,850₪ במתנה
למשתתפים בקורס מוהלים

שולחן אור וספרי לימוד

בשווי 400₪ במתנה
למשתתפים בקורס משגיחי כשרות
ימים
שעות
דקות
שניות
הרשמה לקורסים לחרדים