בית מדרש גבוה להלכה ומעשה

פולמוס מעניין עם 10 פתרונות מפוסקי האחרונים!

בחור שהתגייר ונימול ולא הספיק לטבול מפאת חולי, והגיע שבת, ישמור שבת או שאסור לו?

הרב רפאל סבירלוב שליט"א

מעשה שהיה בבני ברק לפני מספר שנים, בבחור שהתגייר ונכנס תחת כנפי השכינה, ומל ברית מילה כדין, אלא שמחמת חוליו לא יכל לטבול, ונכנסה שבת, וכעת יש לדון האם דינו כישראל או כגוי, דאם הוא גוי הרי שאסור לו לשמור שבת, שהרי גוי ששבת חייב מיתה, ואם הוא ישראל, הרי שמחויב לשמור שבת.

וכבר היה מעשה כעי"ז ממש בירושלים לפני כמאה וחמישים שנה, [מובא במאסף התורני שומר ציון הנאמן קמ"ד וקמ"ו] והגר"א לעמיל זצ"ל חייבו לכתוב שתי אותיות, שכיון שלא טבל הרי הוא כגוי, וגוי ששבת חייב מיתה, אולם בעל ערוך לנר [עורך המאסף] פליג ע"ז, וסובר שאסור לו לחלל שבת, וכ"כ בשו"ת בנין ציון [סי' צ"א]

ומצאנו באחרונים עשרה פתרונות למצב זה וכדלהלן

א. המנחת חינוך [בסוף מוסך השבת] כתב עפ"י הרמב"ם [פ"ט ממלכים ה"י] דשיעורין לא נאמרו לבני נח, וא"כ שיעשה מלאכה בחצי שיעור, וא"כ על הצד שהוא גוי הרי שלא שבת, ועל הצד שהוא יהודי, הרי דחצי שיעור אינו אסור במלאכת שבת.

ב.החתם סופר [בחי' לשבת קלט,ב] כתב שילבש טלית מצויצת, וממה נפשך, דאם הוא ישראל הרי שאין זה חילול שבת, שהרי זה מלבוש, אולם אם הוא גוי אי"ז מלבוש בשבילו, ולא נחשב ששבת.

ג.ההפלאה [בפנים יפות פר' נח] כתב מכיוון שאיסור השביתה בגוי היום הולך אחר הלילה, א"כ שיעשה מלאכה במוצ"ש, וא"כ על הצד הוא גוי הרי שלא שבת, ועל הצד שהוא ישראל אי"ז חילול שבת.

ד.בשו"ת בנין ציון [סי' קכו] כתב דחלוק דין שביתה בגוי מדין שביתה בישראל, דבשביתה בישראל האיסור הוא מלאכה, משא"כ בשביתה בגוי, האיסור הוא לשבות מטרחא, וא"כ יעשה טרחא שאינה מלאכה, כגון הרמת משאות.

ה.החתם סופר  [בחי' ליומא כח,ב] כתב שיעשה עירוב תחומין וילך משם אלפיים אמה, דאם הוא ישראל אי"ז חילול שבת, ואם הוא גוי לא התחדש אצלם דין עירוב תחומין.

ו. הגר"י סלנטר זצ"ל [נדפס בקובץ הנאמן שנה ל"ב עמ' ג'] כתב שימנה שליח גוי לעשות מלאכה, וממה נפשך דאם הוא ישראל אין שליח לדבר עבירה , ואם הוא גוי הרי שלא שבת.

ז.בפרשת דרכים זוטא [לבעל מלוא הרועים] כתב שיעשה מלאכה רק כדי שלא יחשב כגוי ששבת, וממילא אף אם הוא יהודי לא נחשב שחילל שבת, כיון דהוי מלאכה שאינה צריכה לגופה.

ח.בבית האוצר [כלל א'] כתב שיעשה מלאכה עם אדם נוסף, ואם הוא ישראל, הרי שפטור כיון דהוי שנים שעשאוה, ואם הוא גוי אי"ז נחשב ששבת.

ט.השדי חמד [פאת השדה כלל א' סי' א'] כתב ליישב נמי לפי מה שכתב הרמב"ם [מלכים פ"ט ה"י] שכל האיסור בגוי ששבת הוא מפני שמחדש דת, אבל אם שומר שבת כדי שלא יעבור איסור של חילול שבת, אי"ז נחשב כגוי ששבת.

י. הגר"י הוטנר זצ"ל [פחד יצחק אגרות וכתבים אגרת נ"ו] שכתב דאעפ"י שגר שמל ולא טבל אינו נחשב כיהודי, מ"מ כיון שהתחיל תהליך גירות אין לו איסור לשבות בשבת.

השאר תגובה

פינת 'הידעת!'

עדכונים חדשות והגיגים הלכתיים שלא כדאי לפספס, מעניין מאוד!
חדש באתר!
עדכונים נוספים
תמונה של כיתת לימוד
הידעת!
הרב רפאל שוורץ

מקצוע תורני

מקצוע תורני, במכללה חרדית , האפשרות לעבוד ולהישאר בתוך עולם ההלכה! לכל אברך שצועד את הפסיעות הראשונות בחיי הנישואין, עומדת מולו התמודדות להילחם ולשבת באוהלה

קרא עוד »
מילגת לימודים
הידעת!
הרב רפאל שוורץ

כמה מרוויח סופר סת"ם?

האם העבודה כסופר סת"ם כעבודה עיקרית כדאית ? האם כהכנסה צדדית ? הרב רפאל שוורץ עושה לכם סדר במספרים! לעבוד כסופר סת"ם הינה עבודה ייחודית

קרא עוד »
מעלין בקודש עם מכון עליה

רוצה לעלות בסולם ההצלחה ולהגיע לפרנסה בשפע ע"י מקצוע תורני מכובד? 

אנו מזמינים אותך לבית המדרש מהלכה למעשה!
'מכון עליה' המכון המוביל והמוכר בארץ ובעולם לעיסוק במקצועות קודש, מעל 20,000 בוגרים!

בחר במקצוע המתאים לך מתוך מגוון רחב של קורסים.

הקורסים הבאים נפתחים בקרוב
שריין מקום גם עבורך