ברכות הברית מילה – חלק א'

הלכות ברית מילה
סימן רס"ה - סעיף א'

המל מברך אשר קדשנו במצותיו וצונו על המילה ואבי הבן מברך בין חתיכת הערלה לפריעה אשר קדשנו במצותיו וצונו להכניסו בבריתו של אברהם אבינו:

הגה: ואם אין אבי הבן אצל המילה יש מי שאומר שאדם אחר מברך ברכה זו דהרי הבית דין מצווין למולו (רמב"ם בשם יש אומרים) ונוהגין שמי שתופס הנער מברך ברכה זו (טור ובשם ראבית דין והגהת מיי' בשם סמ"ק) וכן אם האב בכאן ואינו יודע לברך (רבינו ירוחם נתיב א' וכ"כ ב"י בשם אבודרהם). האב והמוהל כשמברכים צריכים לעמוד (טור וב"י בשם ב"ה) אבל התופס הנער כשמברך נוהגים שיושב ומברך יש אומרים שכל העם שהם אצל המילה יעמדו שנאמר ויעמוד העם בברית (מרדכי פר"א דמילה וכל בו ור' ירוחם ואבודרהם ותניא) וכן נוהגין מלבד התופס הנער שהוא יושב:

ואם אחרים עומדים שם אומרים כשם שהכנסתו לברית כן תכניסהו לתורה ולחופה ולמעשים טובים ואבי הבן או המוהל או א' מהעם מברך על הכוס בורא פרי הגפן ויש נוהגים ליטול הדס בידו ומברך עליו ולהריח ואומר בא"י אלהינו מלך העולם אשר קדש ידיד מבטן וכו' ונוהגין שכשמגיע לבדמיך חיי נותן מהיין באצבעו בפי התינוק 

 וכשהמוהל מברך ברכה זו רוחץ תחלה ידיו ופיו כדי שיברך בנקיות (אבודרהם):

ברכות המילה

המוהל מברך לפני החיתוך. 

מתי מברכים? מחד, איננו רוצים להשאיר את המגן הרבה זמן על עור התינוק. מאידך, המתנה לאחר הברכה לשם הכנסת המגן לא מקיימת בהידור את "עובר לעשייתן". כמובן שברכה תוך כדי הכנסת המגן היא בחירה לא ראויה. ישנם מעלות וחסרונות לכאן ולכאן, ורוב המוהלים מכניסים מגן ואח"כ מברכים. הדבר מצריך רגישות רבה (זהו לא זמן לכוונות). זוהי הבחירה הטובה והמומלצת ביותר, אך מוהל מנוסה שלא צריך הרבה זמן על מנת להתרכז בהכנסה יכול לברך לאחר התפיסה ולשים את המגן תוך כדי סוף הברכה.

להכניסו – אבי הבן מברך

אבי הבן מברך 'להכניסו בבריתו של אברהם אבינו'. ישנה מחלוקת גדולה האם מברכים לפני הברית (רשב"ם) או אחרי הברית (ר"ת). הרא"ש פסק כפשרה שיברך אחרי החיתוך ולפני הפריעה. מצד אחד שלב זה נחשב לפני המילה משום הכלל 'מל ולא פרע כאילו לא מל',

ומצד שני מברך לאחר החיתוך. שהחיינו

אבי הבן מברך – בורא פרי הגפן

הספרדים לא נוהגים כדעת מרן השולחן ערוך אלא נוהגים לברך לפני הברית (אך יוצאי צפון אפריקה מרוקאים ,טוניסאים, אלג'יר ותימנים נוהגים כשו"ע). יש לברך ממש לפני ההנחה על הסנדק, אם כי האשכנזים מברכים בין המילה לפריעה. חשוב לציין שהמוהל לא צריך לחכות שהאב יסיים את הברכה, אלא די בכך שהתחיל לברך כדי שהמוהל יוכל לפרוע. נוהגים לפי מוצא האב ולא על פי מוצא המוהל. 

דינים נוספים לגבי הברכה: אם אבי הבן לא נמצא במקום, הסנדק מברך אפילו בישיבה. בציבור הדתי מי שמברך הוא אחד מגדולי הקהל, בציבור החילוני המוהל מברך.

ברכת בשמים

"ויש נוהגים ליטול הדס בידו ומברך עליו ולהריח" האשכנזים לא נוהגים כך, ועל כן אם המוהל אשכנזי יביא לספרדי לברך. הרב מרציאנו שמע שגם אשכנזי יכול לברך וזה לא נחשב כהפסק (בין בורא פרי הגפן לאשר קידש), אך בכל אופן לא מקל ראש בכך משום שזה רק מנהג .

אשר קידש

המנהג הרווח הוא לומר את הפסוק "בדמייך חיי" בשעת נתינת היין בפי התינוק. נוהגים שהמוהל מסמן באצבעות את שם ש-ד-י: זרת, שלוש אצבעות ואגודל. כשהמוהל הוא זה שמברך את הברכות עליו לרחוץ את ידיו ופיו קודם לכן כדי לברך בנקיות, והיום נוהגים לנקות עם מגבונים. כשעושים ברית בקרב שומרי תורה ומצוות מכבדים מישהו אחר לברך את הברכות, אך בקרב הציבור החילוני חלק מטקס הברית הוא הברכות ולכן המוהל הוא זה שמברך .

סדר הברכות למעשה

אשכנזים: ברכת המילה (המוהל מברך), חיתוך, להכניסו (אבי הבן), שהחיינו (אבי הבן).

ספרדים: להכניסו (אבי הבן), ברכת המילה (המוהל מברך), חיתוך, שהחיינו (אבי הבן).

אם האב הוא המוהל: מברך הכול לפני ה'תפיסה'.

סעיף ב'

אם אבי הבן הוא מוהל בעצמו מברך "למול את הבן" לדעת הרמב"ם.

ויש חולקין (טור בשם בעל העיטור) וכן נוהגין שלא לחלק מיהו אם בירך למול או שבירך ברכת להכניסו לחוד יצא) (וכן משמע בהגהות מיימוני):

יש מחלוקת בגמרא לגבי נוסח הברכה להלכה: השו"ע מביא את דברי הרמב"ם לפיהם הדבר תלוי בזהות המוהל; מנהג הספרדים (שלא כשו"ע) וכן האשכנזים לברך 'על המילה' תמיד; התימנים וחלק מהמרוקאים מברכים 'למול את הבן'. 

אולי תרצה לחזור לחלק מסוים במאמר?
פרטי המחבר
Picture of מכון עליה
מכון עליה
'מכון עליה' הנה מכללה המפיקה אלפי קורסים תורניים בנושאים: קורס הכשרת שוחטים, הכשרת מוהלים מוסמכים, הכשרת סופרי סת"ם, הכשרת רב מקדש בחופה והכשרת משגיחי כשרות ועוד המון סוגים שונים של קורסים בכל רחבי הארץ ובעולם.

השאר תגובה

מאמרים נוספים חוברת מוהלים "ברית קודש"
כלי נגישות
עדכוני המכון
העדכון האחרון מאת מכון עליה
תאריכים למבחני טוען רבני

לכל תאריכי מבחן טוען רבני במינהל בתי הדין לשנה הקרובה תשפ"ד- תשפ"ה (2024 למניינם)

שנה טובה