ברית מילה שלא בזמנה – לבני חו"ל הנמצאים בארץ ישראל

ברית מילה

שאלה: ברית מילה שלא בזמנה, לבני חו"ל הנמצאים בארץ ישראל, האם מותר לעשותה ביו"ט שני?

הרב רפאל סוויד שליט"א

בירושלים נולד תינוק לזוג הורים בני חו"ל וברית המילה אמורה להיות שלא בזמנה, וזה נפל בדיוק על יו"ט שני לבני חו"ל.

והנה אם היו ההורים והתינוק בחו"ל, פשיטא שהמילה הייתה נדחית למחרת, כמו שבשבת לא מלים מילה שלא בזמנה, אולם כעת שנמצאים בארץ ישראל יש לעיין האם ימולו על ידי מוהל בן ארץ ישראל?

מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל פסק שלתינוק אין דין בן חו"ל, ועל כן מחויב במילה כעת, וימולו אותו על ידי מוהל בן ארץ ישראל.

הגאון רבי מאיר סולובייציק זצ"ל אמר שמכיוון שהתינוק נמצא בא"י, וההורים מנועים מלמול את בנם, אם כן הרי זה כאילו שאין אב, ובית דין מחויבים למולו, [ויש לדון לפי זה דהיינו טעמא משום שיש גם חובת מילה על הבן, אולם אם ננקוט דעיקר החיוב הוא על האב, אפשר דלא חשיב כאילו האב בבית האסורים, אלא דהוי ההפקעה מהמצוה, ומעולם לא שמענו שיהי' ענין  להעביר מחו"ל ארצה תינוק שמילתו שלא בזמנה, כדי למולו ביו"ט שני].

וכשדיברתי בזה עם הגר"א גרבוז שליט"א ראש ישיבת אורחות תורה אמר דודאי שרי שהאב ימנה שליח מוהל בן א"י.

אולם זה תלוי המחלוקת אחרונים האם מותר לבן חוץ לארץ להורות לבן ארץ ישראל שיעשה מלאכה בשבילו.

דלכאו' היה מקום לומר שלא גרע מאמירה לעכו"ם, ולכאורה לדברי רש"י בשבת [קנג,ב] שהטעם לאסור אמירה לעכו"ם הוא משום שהחמירו להחשיב כשליחות, למרות דהוי שליחות לעכו"ם, והנה בישראל אין זה שייך כשאומר באופן שהישראל עובר עברה, שהרי אין שליח לדבר עבירה, אולם באופן שהישראל אינו עובר וכגון ביו"ט שני בבן אר"י, או כשהמצווה קיבל שבת, והשליח לא קיבל שבת, דמבואר בשו"ע [או"ח סי' רס"ג ס"א] שמותר לומר שיעשה לו מלאכה.

ובאמת הקשו הבית מאיר [אה"ע סי' ה'], והרעק"א [סי' קכ"ד], אמאי לא נימא לאסור מדין שליחות ולא נימא בזה אין שליח לדבר עבירה, דבשלמא לדעת הסמ"ע [חו"מ סי' קפ"ב] שהטעם הוא משום שסבור הייתי שלא ישמע לי, וא"כ הכא ל"ש טעם זה, אולם לפי הטעם של הפני יהושע והרעק"א [ב"מ י,ב] שהתורה לא חידשה שליחות בדבר עבירה, א"כ אף במקרה זה שייך דין אין שליח לדבר עבירה, והבית מאיר והרעק"א תירצו דבשבת לא שייך שליחות כיון שבשבת איכא דין "למען ינוח".

וסוף סוף הוא נח, אלא שיש להוכיח לכאורה לא כן, מלבד דברי רש"י הנז' שכתב שאיסור אמירה לעכו"ם הוא מדין שליחות, מקושיית הנמוקי יוסף הנודעת [ב"ק כב,א] שהקשה למ"ד אישו משום חיציו, א"כ היאך מדליקים נרות שבת, ולדברי הבית מאיר לכאורה לא תיקשי שהרי סוף סוף הוא נח, וצ"ע.

אולי יעניין אתכם:

מעניין אתכם נושא ברית מילה? חשבתם להיות מוהלים? אנו מזמינים אתכם לקרוא על קורס מילה של מכון עליה.

אולי תרצה לחזור לחלק מסוים במאמר?
פרטי המחבר
מכון עליה
מכון עליה
'מכון עליה' הנה מכללה המפיקה אלפי קורסים תורניים בנושאים: קורס הכשרת שוחטים, הכשרת מוהלים מוסמכים, הכשרת סופרי סת"ם, הכשרת רב מקדש בחופה והכשרת משגיחי כשרות ועוד המון סוגים שונים של קורסים בכל רחבי הארץ ובעולם.

השאר תגובה

מאמרים נוספים על ברית מילה
כלי נגישות
עדכוני המכון
העדכון האחרון מאת מכון עליה
ספר הכשרות הלכה למעשה – בהוצאת מכון עליה

הספר המבוקש ׳ספר הכשרות הלכה למעשה׳ יצא לאור במהדורה חדשה תשפ"ג. עם מלא הוספות ונספחים, כמו נספח על משקאות חריפים, ומראה מקומות.

ספר הכשרות הלכה למעשה
שנה טובה