תינוק שנולד בקורונה/מלחמה בלא יכולת להזמין לו מוהל

מה הדין במילה לתינוק שנולד בזמן הקורונה או במלחמה בלא יכולת להזמין לו מוהל מחוץ לעיר, האם ניתן לבצע את הברית בזמן? או שצריך לדחות אותה? מאמר  מאמר מאת הרב יהודה כימיגרוף שליט"א - מוהל מומחה   
ברית מילה

                            מאמר מאת :  הרב יהודה כימיגרוף שליט"א – מוהל מומחה                                                       

בזמן שיא הקורונה היה יהודי שגר באיזה עיר נידחת בחו"ל ובשעה טובה נולד לו בן, ובאותו מקום היה הנוהג שמזמנים מוהל מחוץ למדינה, אבל בגלל הקורנה עשו סגר באותו מדינה ולא יכל להביא אף  מוהל שימול את הבן שלו,  ובצר לו עלה לו רעיון שישלחו לו סרטים ומצגות למייל ותוך שמונה ימים הוא ינסה ללמוד איך עושים את הברית וביום השמיני הוא בעצמו ימול את בנו תוך כדי הסרטה  און לין את כל מהלך הברית ומוהל ממוחה יראה את הכל בזמן אמת וידריך אותו בשעת מעשה או שצריך לדחות את הברית לאחר היום השמיני עד שיפתח ההסגרים ויוכל להביא מוהל שיעמוד לידו?

והתשובה לזה שצריך לדחות את הברית עד שיכול להביא מוהל שיעמוד על ידו, והמקור לתשובה זאת מדברי החיד"א בספרו שיורי ברכה ס' רסו' אות ג' ובספרו חיים שאל ס' נח' שכותב שם שמוהל שלמד למול אבל לא עשה ברית בפועל מעולם, אסור לו למול לבד בלי שמוהל ממוחה יעמוד על גביו, ומביא שם מקרה שהיה אחד שנסע לעיר רחוקה ונולד לו בן ואין ביער הזאת מוהל, ואם יחכו עד שיבוא מוהל מעיר אחרת יעברו שמונה ימים ומצד שני יש כאן אדם שאומר שלמד למול אבל לא מל בפועל? וכתב שם שברור שצריך לדחות את הברית ואסור למוהל שלא מל בפועל למול בלי שיש משהו שעומד על גביו.

ההבדל בין יום חול לשבת

ומביא שם את השו"ע בס' רסו' סע' ו' שאדם שלא מל מעולם לא ימול בשבת שמא יקלקל ונמצא מחלל שבת שלכאורה נראה מדבריו שרק בשבת אסור למי שמל מעולם למול אבל ביום חול מותר לו למול? ועונה שההבדל בין שבת ליום חול, זה בגוונא שמוהל ממוחה עומד על גביו, שאם הברית ביום חול מותר לו למול מילה ראשונה עם מוהל ממוחה שעומד על גביו, שגם אם לא יעשה טוב, אז המוהל ימשיך למול את התינוק, אבל אם הברית בשבת אז גם בגוונא שמוהל ממוחה עומד על גביו, אסור לאדם שלא מל מעולם למול, והסיבה שמא לא ימול טוב ואז גם אם המוהל המומחה יעשה בסוף את הברית בעצמו, בכל זאת נמצא שהראשון חילל שבת וזה מה שמתכוון השו"ע שאדם שלא מל לעולם לא ימול אפ' אם מוהל ממוחה עומד על גביו שמא יקלקל ונמצא שהוא חילל את השבת, אבל ביום חול אדם שלא מל מעולם ורוצה למול – יכול למול, אבל אך ורק אם יהיה מוהל שיעמוד על גביו.

ברית ללא פריעה

וצריך לדעת שזה בעיה גדולה היום שיש הרבה כאלה שלמדו איך למול אבל הרב שלימד לא ליווה אותם בבריתו שהם עשו בפועל ואז שהם מלים לבד, מגיעים הרבה שאלות על כשרות הברית

לפני כמה חודשים היה תלמיד שהלך לראות איזה ברית שמוהל די חדש עושה, והמוהל הזה הגיע לברית ללא לווי המוהל שלמד אותו, ואחרי הברית התלמיד שלח לי תמונה  שנראה לו שהמוהל הזה לא פרע בכלל את הפריעה,  וכאן כן התברר שהמוהל בכלל לא הוריד את הפריעה למטה, והתינוק ערל לחלוטין, וצריך למול את התינוק עוד פעם  וזה סייעתא דשמיא שהזדמן למקום משהו שם לב שהברית לא כשורה.

הסיבה למה הילד לא הצליח ללימוד

וידוע הסיפור עם ילד אחד שהוריו שמו לב שהילד שלהם לא מצליח להבין את מה שלומדים בכיתה, ונסו לקחת אותו לאבחונים ולתת לו כדורים של קשב וריכוז, וויטמינים אבל שום דבר לא עזר, אז הלכו לקבל ברכה למרן שר התורה הרב חיים קנייבסקי זצ"ל  ומייד שרואה את הילד הזה אמר להורים שכדאי שיבדקו את הברית שלו, ושבדקו – התברר שהילד הזה ערל, כי המוהל שעשה את הברית לא חתך מספיק, והלכו למול ממוחה שימול את הילד, ופתאום כולם ראו איך שהילד לפתע מתחיל להבין את כל מה שמלמדים ולהשלים פערים, וההסבר לזה פשוט כמו שמובא בשמות רבא שאונקלוס אמר לנבוכדנצר שאפ' אדם הכי חכם לא יכול ללמוד ולהבין את התורה, אם אינו מל, שכן כתוב "מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל, לא עשה כן לכל גוי", ולמי, – לבני ישראל.

ספק אם נימול כהוגן בשעת הברית

וכן יש הרבה ילדים שההורים שמו לב שהעטרה שלהם מכוסה ושואלים האם יש בעיה בברית שלהם והתשובה לזה שאם בשעת הברית התינוק היה נימול כהוגן וכשורה, ורק אחרי הברית העור התחיל לעלות, אז יש לו לילד הזה דין של מסורבל בבשר, שאם רואים חלק מהעטרה לא צריך לחתוך את העור אלא רק לקשור אחורה, אבל אם כבר בשעת הברית התינוק לא נימול כהוגן וכשורה אז הדין הוא שצריך לחתוך לו את העור ולעשות לו עוד פעם ברית.

אבל הרבה פעמים ההורים לא יודעים מה היה בשעת הברית – אם בשעת הברית התינוק נימול כהוגן וכשורה ורק אח"כ העור התחיל לגדול או שכבר בשעת הברית התינוק הזה לא נימול כהוגן וכשורה?

ובכה"ג זה בעיה גדולה אם צריך לחתוך או לא, כי בספק דאורייתא הולכים לחומרא ולכן מצד זה יצטרכו לחתוך אבל מצד שני יש כלל של רוב מצוין אצל מילה ממוחים הם וממילא מסתבר שמוהל לא הוציא מידו דבר לא טוב.

אבל השאלה אם הכלל הזה של רוב מצויים אצל מילה ממוחים זה גם נאמר על המוהלים של זמננו ובספר שו"ת זקן אהרון ס' נה' כתב, וגם יראתי בפצותי שפתי פי עטי להגיד, כי במוהלים דזמנינו לא שייך ההיתר רוב מצוין אצל מילה מומחין הם, דלא דמי לשחיטה אשר כל שוחט לומד היטיב דיני השחיטה ויודע איפה במה להיזהר, אכן המוהלים הללו אשר כמה וכמה אינם לומדים דיני מילה מהשו"ע, רק מחזיקין זה לאומנות פשוטה, אשר רק אומנות והרגל נצרך לזה, ולא דינים, ועל פרטי דינים אין להם ידיעה בתחלה, ולפי"ז הרי יש ספק אם נימול בתחלה כהוגן, וכיון שהספק בדאורייתא, ספיקא לחומרא ומהתורה צריך למולו שנית.

ובאמת במקרים כאלה  שולחים את ההורים לרב מוהל שיכרע בעניין.

וכבר היו דברים מעולם, שלפני כמה שנים יצא מכתב מגדולי ישראל שהוברר להם שבעיר אחת בחו"ל היה מוהל אחד שלא היה חותך מספיק, ויצא הוראה שכל האנשים שהגיעו מהעיר הזאת ונימולו על ידי המוהל הזה, ורואים שהעטרה שלהם קצת מכוסה – צריכים לבוא ולהיבדק ע"י רב שהוא מוהל לבדוק שהם באמת מהולים.

הדרך הנכונה להיות מוהל

וזה קורה בעיקר בגלל שיש כאלה שלומדים את אומנות המילה, במקום לא מספיק רציניים שחושבים שמספיק רק ללימוד איך לעשות ברית מילה מתוך סרטים ומצגות, ולא הולכים בפועל ללוות מוהלים כדי לראות בצורה אמיתית בריתות שונות,  וכן המוהלים שמלמדים אותם – נותנים להם תעודת מוהל בלי שבודקים אותם איך עושים בריתות בפועל.

וגם ברבנות היום מאוד מקפדים שלפני שמוהל יתחיל לעשות את כל המבחנים לקבלת הרישיון, יביא להם דבר ראשון אישור מהמוהל שלימד אותו – שעשה בפניו עשר בריתות מוצלחות ובלי האישור הזה הם לא נותנים להתחיל את התהליך של המבחנים לקבלת הרישיון.

ולכן הנהיגו ב"מכון עליה" שכל התלמדים צריכים לבקש מהרב שמלמד אותם לבוא ולצפות בבריתות הראשונות שהם עושים כדי שכל תלמיד שמקבל תעודה יהיה אפשר לסמוך שבאמת הוא מוהל רציני שיודע לעשות בריתות בצורה הטובה ביותר.

האם מוהל חייב שיהיה לו רישיון 

ואמנם הרבה שואלים אותי א"כ למה הנציגים החרדיים לא דורשים לחקוק חוק שאסור להיות מוהל בלי רישיון מהרבנות ואז יהיה ברור לנו שעברו הסמכה טובה ? והסיבה שהנציגים החרדיים לא דרושים לחקוק כזה חוק – זה לא בגלל שמקלים בעניין המילה אלא בעיקר כי חוששים שברגע שיתחילו לעשות חוקים על המוהלים בארץ,  אז במדינות אחרות בחו"ל יתחלו לעשות גם כן חוקים על הברית מילה, עד כדי – שהיו מדינות שירצו לחוקק חוק ח"ו שיהיה אסור לעשות ברית מילה בלי לשאול את התינוק קודם, ויצטרכו לחיכות ח"ו עד ורק אז למול אותו וזה בעצם אומר רח"ל לעקור את המצוות ברית המילה המוטלת על האבא למול את בנו, וזה חלק מהסיביות שהנציגים החרדיים לא דורשים שיהיה חוק שכל מוהל יהיה חייב לקבל רישיון.

אבל ודאי דלית מאן דפליג שעל כל מוהל שמל חוץ מזה שצריך ללמוד היטיב את ההלכות, ואומנות המילה והחלקים הרופאים הקשורים לברית – עליו גם לקבל אישור מהמוהל שלימד אותו שעשה בפניו כמה בריתות מוצלחות ורק אז יוכל להיות מוהל בר סמכא.

השכר העצום של המוהלים

ומי שזוכה באמת למול כהוגן ילדי ישראל השכר שלו גדול בלי שיעור בעולם הזה ובעולם הבא כמו שכתב בספר ברית לראשנים שעל ידי המוהל העולם עומד.

 ובספר מעבר יבוק כתב כשנשמתו תעלה למעלה, הקב"ה יעביר ממנה כל מלאכי חבלה ומקטרגים שלא יקרבו אליה, משום ששם ה' שורה עליו.

 ובספר יסוד יצחק כתב שהמוהל כלל פני יראה פני גינהם כמו שאמרו חז"ל אברהם אבינו יושב על פיתחה של גניהם, ואינו מניח לירד לגינהם למי שהוא נימול, מכל שכן מוהל שהוא במקום כהן העובד עבודה, מכל שכן שאינו מניחו לירד לגינהם.

וגם בעולם הזה זוכה להרבה ברכות, – למשל הרבה אנשים מחפשים הרבה סגולות שיהיה להם בנים וחבל שלא יודעים את המדרש רבה שאומר שמי שאין לו בנים, והוא מוהל, ועושה ספרים ומשאילן לאחרים, אמר הקב"ה זה קדם וקיים מצוותי עד שלא נתתי לו במה לקיימן, צריך אני לשלם לו ממון ובנים, שיהיו קורין בספרים.

 וגם זוכה לעשירות כמו שכתב התחם סופר לעשירות וז"ל בודאי המילה היא יותר מהקרבת הקרבנות, ובכללם הקטורת, והיא מעשרת בלי ספק.

אולי תרצה לחזור לחלק מסוים במאמר?
פרטי המחבר
Picture of מכון עליה
מכון עליה
'מכון עליה' הנה מכללה המפיקה אלפי קורסים תורניים בנושאים: קורס הכשרת שוחטים, הכשרת מוהלים מוסמכים, הכשרת סופרי סת"ם, הכשרת רב מקדש בחופה והכשרת משגיחי כשרות ועוד המון סוגים שונים של קורסים בכל רחבי הארץ ובעולם.

השאר תגובה

מאמרים נוספים הלכות למוהל, על ברית מילה
כלי נגישות
עדכוני המכון
העדכון האחרון מאת מכון עליה
תאריכים למבחני טוען רבני

לכל תאריכי מבחן טוען רבני במינהל בתי הדין לשנה הקרובה תשפ"ד- תשפ"ה (2024 למניינם)

שנה טובה