ההצעה שפסל הגר"ח קנייבסקי שליט"א להקים עדרי בן פקועה!

לפני כמה עשרות שנים עלתה הצעה בעולם ההלכה, להקים עדרי בני פקועה, כלומר לקחת אלפי פרות מעוברות, ולשוחטם כשהם מעוברות, וממילא הוולדות אינם צריכים שחיטה (מדאורייתא), וכן אין בהם דין טרפות, ודבר זה יציל רבבות יהודים מאכילת נבלות וטריפות, וכן יוזיל מאד את מחירי הבשר, וכן הוולדות של הוולדות ג"כ אי"צ שחיטה מדין בני פקועה.

וכשהציעו הצעה זו לפני מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א אמר שאין לעשות כן, משום דשמא תשתכח תורת שחיטה מישראל, ויש להעיר ע"ז, חדא, שהרי המציאות כיום שרבבות יהודים נכשלים בבשר נבילות וטריפות, והאם אי"ז עדיף,

לפרטים על קורס השחיטה של מכון עליה לחצו כאן

ועוד, דאף בבן פקועה שוחטים מדרבנן, משום מראית העין, וא"כ לא תשתכח תורת שחיטה, אלא דכוונתו שתשתכח תורת טריפות.

ובשו"ת מנחת אשר כתב שלא לעשות דבר זה, משום דק"ל בשו"ע (יו"ד סי' י"ג ס"ד) שוולד שהוא מצד אחד בן פקועה, ומצד אמו אינו בן פקועה, או להיפך, אינו ניתר אף בשחיטה, משום שנחשב כאילו שחט סימן אחד, וא"כ במידה ויתערב בע"ח שאינו בן פקועה, בתוך העדר של הבני פקועה, ויהי' לנו בע"ח שהוא מחצה בן פקועה, א"כ יצטרכו להרוג את כל העדר, דאינו בטל אפי' באלף כיון שבע"ח הוי דבר חשוב ולא בטל, במחכ"ת לא הבנתי דבריו, חדא שהרי המציאות היא שכל הבהמות מסומנות וממוספרות, וא"כ אין חשש שיתבטל, ועוד, שאפשר למכור את כל העדר לגויים, וא"כ אי"ז הפסד מרובה כ"כ.

מכון עליה

(ובדרך אגב, אנו נמצאים בבעיה חמורה, שהרי כל הבהמות כיום מסומנות ע"י חור באוזן עם מספר, וא"כ כולם בעלי מומים, ומהרה יבנה ביהמ"ק, ולא יהיו לנו בהמות להקרבה, וכ"ז לדעת החזו"א שלגבי מומין
כל האוזן נחשבת כאבר שיש בו מום, דאילו לדעת שו"ע הרב רק בחלק הקשיח נחשב כמום, ואין לומר דמשיח צדקנו יביא עמו בהמות כשרות, דהא אמרי' בבכורות (נ"א, ב) שאין לעשות מום בכל העדר, דשמא יבנה ביהמ"ק ולא יהיו בהמות להקרבה.)

וראיתי שדנו בזה מחמת אי קיום מצות שחיטה, והר"ז כמו ללכת בלי ד' כנפות, דמבו' בגמ' במנחות (מ"ג, א') דבעידנא דריתחא מענישים ע"ז, אולם לענ"ד נראה דאי"ז דומה, חדא שהרי יש ענין להציל רבבות יהודים מאכילת נבילות וטריפות, ועוד דודאי שאין חיוב לאדם לקנות שדה כדי להתחייב בלקט שכחה ופאה, וכן לאכול דוקא פת כדי להתחייב בברהמ"ז, וכמבו' בתוס' בברכות דף ל"ז על אחד מהראשונים שהיה אוכל תמרים כדי לא להתחייב בברהמ"ז, ודוקא ציצית שזה דבר שקל לעשותו, אם אינו עושה כן, בעידנא דריתחא נענש ע"ז.


ההרשמה למסלולי ההכשרות בעיצומה!

הצטרף עוד היום להצלחה הגדולה ובחר את ההכשרה שמתאימה לך!

אולי תרצה לחזור לחלק מסוים במאמר?

פרטי המחבר

Picture of מכון עליה
מכון עליה
'מכון עליה' הנה מכללה המפיקה אלפי קורסים תורניים בנושאים: קורס הכשרת שוחטים, הכשרת מוהלים מוסמכים, הכשרת סופרי סת"ם, הכשרת רב מקדש בחופה והכשרת משגיחי כשרות ועוד המון סוגים שונים של קורסים בכל רחבי הארץ ובעולם.

3 תגובות

  1. בציצית לא הסיבה בגלל שזה קל
    אלא שבציצית בעינן וזכרתם וכשיש פתרונות אינם מקימים בפועל את הוזכרתם
    ופשוט

השאר תגובה

מאמרים נוספים על מצוות שחיטה

כולנו יודעים כי באופן טבעי, מקום הגידול של העופות והתרנגולים הם בטבע. שם הם אמורים להתפתח, למצוא את מזונם, להטיל ביצים ולגדל את האפרוחים. המצב כיום אינו כזה. התרנגולים גדלים

פולמוסים
כמה עולה שחיטה פרטית? החלטתם ללכת על שחיטה פרטית, במאמר זה נסביר על התהליך של השחיטה. וכמובן כמה תצטרכו לשלם לשוחט... המשיכו לקרוא
מדריכים

אחת מל"ט המלאכות האסורות בשבת היא מלאכת שוחט. בתוך מלאכת שוחט נכלל כל הרג של כל בעל חיים הנעשה לצורך שימוש בו. כל ל"ט המלאכות הן למעשה המלאכות שנעשו במלאכת

פולמוסים
איך לומדים שחיטה? איך רוכשים את כל הידע הנדרש של הלכות שחיטה? ואיך מתחילים לעבוד כשוחטים מוסמכים? אז בדיוק לשם כך אנחנו כאן.
מדריכים

התורה התירה לנו לצורך ולאכול בשר של חיה, בהמה או עוף כשרים. אך כל זה רק בתנאי שהם מומתים על פי ההלכה באמצעות שחיטה יהודית כשרה. ובשר שלא נשחט כדין

מדריכים
התורה התירה לנו לאכול בשר של בהמה ועוף. בכפוף להלכות הקובעות, כיצד לבצע שחיטה כשרה? ואיזה בהמה ועוף כשרים למאכל? כל זה ועוד במאמר הבא.
מדריכים