קיום מצוות ברית המילה בשבת כשיש חשש לחילול שבת!

קורס מוהלים

הרב נפתלי וסרמן שליט"א מרבני ארגון בנועם וראש כולל מענה הלכה

כשיש חשש גדול שהמשפחה יבואו במכוניות בשבת לברית, האם לאחר את הברית ליום ראשון?

כתוב (ויקרא יב,ג) 'וביום השמיני ימול בשר ערלתו', ודרשו חז"ל שאפילו אם היום השמיני חל בשבת- מלין אותו. (שבת קלב, רמב"ם הל' מילה פרק א הלכה ט´, שו"ע יו"ד רסו,ב).

נחלקו הפוסקים האם כשיש חשש של חילול שבת (כגון: שהאורחים יבואו ברכב, ואו שיצלמו את הברית בשבת וכד') האם בכל זאת לקיים את הברית בשבת ולא להתחשב בחילול שבת של האורחים, שסוף סוף המצוה היא למול ביום השמיני, ובמה אשמים התינוק והוריו שהם אינם מחללים את השבת, אלא האורחים…


כדעה זו למול בשבת פסקו הרב פיינשטיין (בשו"ת אגרות משה ח"א סימן קנו), הרב וייס (מנחת יצחק ג, לה), הרב אליעזר וולדנברג (בשו"ת ציץ אליעזר חלק ו סימן ג) וכ"פ הרב מרדכי אליהו (בשו"ת מאמר מרדכי חלק ד´ סימן צח)

כך גם נוטה דעת הראשון לציון הרב יצחק יוסף שליט"א (בילקוט יוסף קיצור שו"ע או"ח סימן שלא, ס"ז, ובילקוט יוסף שובע שמחות ב´ הלכות מילה עמוד קלט-קמא)

הגרי"ש אלישיב זצ"ל פסק לחלק שאם מדובר על חילול שבת המוני, כגון שעושים את הברית בבית מלון ויבואו הרבה מוזמנים- אז ידחו את הברית ליום ראשון, ואם מדובר בחילול שבת רק של כמה מכוניות, יעשו את הברית בשבת (מילה שלימה עמוד תמה)

הרב שמואל וואזנר זצ"ל (בשו"ת שבט הלוי חלק ד´ סימן קלה) פוסק לדחות את הברית ליום ראשון.


הלכה למעשה. ולפי הסדר הזה:

  • לעשות את הברית בשבת , בלי חילול שבת, (אין צורך מנין אנשים לברית כמובא בשולחן ערוך יו"ד סימן רס"ה הלכה ו), ואת המסיבה עצמה יעשו יחד עם כל המשפחה המורחבת במוצאי שבת או ביום ראשון.
  • לעשות את הברית בשבת, ואפילו יבואו אורחים בשבת ברכב, כמובן שיגידו להם שאסור לצלם ..(וצריכים לכה"פ לומר להם שיבואו מערב שבת, וישבתו במקום, אם ישמעו יישמעו, ואם לא- אין עבירה על המארחים)

(באפשרויות הנ"ל צריכים לדאוג שלא יהיה חילול שבת בהבאת התינוק עצמו, וכגון: שלא ייקחו אותו ברכב למקום הברית(

  • לעשות את הברית ביום ראשון.
פרטי המחבר

השאר תגובה

מאמרים נוספים הלכות למוהל
כלי נגישות
עדכוני המכון
העדכון האחרון מאת מכון עליה
לקיים בנו חכמי ישראל:
הרב יצחק כהן

אנא הרבו בתפילות ותחנונים לרפואתו השלמה של רבה של שכונת שמואל הנביא בירושלים הגה"צ הרב יצחק כהן שליט"א. שעובר היום הליך רפואי מורכב בחו"ל וזקוק לרחמי שמים מרובים.
היום יתקיימו עצרות ותפילות בכמה מוקדים ברחבי הארץ ע"פ הוראת ר"י פורת יוסף הגאון הגדול רבי משה צדקה שליט"א והראשון לציון הגאון הגדול רבי יצחק יוסף שליט"א תתקיים עצרת תפילה ואמירת סליחות עם הגאון הגדול הרב ראובן אלבז שליט"א בבית כנסת המרכזי ברחוב שמעון הצדיק שכונת שמואל הנביא בשעה 17:00
שמו לתפילה: רבי יצחק בן ימנה