למען נחדל מעושק ידינו סופית… כתבה מאת מכון עליה

למען נחדל מעושק ידינו סופית - מכון עליה
מעושי נפלאות הושיעה נא

"… היה שוחט לכבודם תרנגולת ותובע למרוח את הדם על גופם; היה מחליף בשמו של ה'בבא דדו' מזוזות תמורת אלפי שקלים. אלו שסבלו מעין הרע קיבלו גרגרים ריחניים תמורת צ'ק, ריחני גם הוא. והייתה גם תעשיית הקמיעות. נדיר היה למצוא אצלו קמיע על קלף. מרבית הקמיעות נכתבו ברישול, בכתב יד רצוף שגיאות – כתיב על חתיכת קרטון מעוטרת קשקושים.  החזיק קמיעות במלאי, עד שקנה מדפסת והעסקים החלו לפרוח…"

החודש לצערי הרב היו עוד דיונים בבתי הדין השונים על ידי אנשים שהתפכחו מתופעת המיסטיקה של 'רבניהם' ו'גדוליהם' כל אחד ו'הרב שלו' עם העיניים הבורקות והקול המתלהם שהתפכחו לאחר ששחררו כמה שיקים לרבניהם הקדושים ותובעים כעת את כספם חזרה.

הרמאים 'המקודשים' הצליחו לחדור למחוזות תפר דתיים, והשחילו את עצמם לנקודות התורפה שמיסטיקה ו"קדושה" מעורבות שם. על חסידיו עברו תקופות מיוסרות, מלווה קטעי חילול ה' בין מופת למופת, עד שה"עסק" התפוצץ לרסיסים בקול רעש גדול והופך לחילול ה' מקיף וכולל.

רק בחודשים האחרונים ישבו אצלי בעלי דין מתחזקים מאותם שעד לפני כמה שנים לא ידעו על תפקודו של בית הדין בעולמינו כלל. כשהם נפלו עמוק. בסוג אחר של הנפילות המקובלות בציבור שלנו. עם התופעה החדשה של הבבות ההולכת וגוברת תאוצה.

לצערי התופעה היא שדה קוצים פרוץ מידי, ועצוב מידי. סוחרים ממולחים בעלי דמיון פורח, חוסמים את שרידי הניצוץ היהודי המחופר עדיין במקומות שאור וחושך משמשים בערבוביה, מנצלים תום, נשמתיות ואמונה יהודיים, ומציגים אגב כך את היהדות כמשהו טירופי, עמוס טפליות וניצול כלכלי.

עשרה קבין של תמימות ירדו לעולם, תשעה מהם נטלו בעלי תשובה רעננים שנתברכו בתום יהודי – חינני טיפוסי ספוג ביראת שמים טהורה. בעל תשובה כקטן שנולד. תמימות מבורכת מן הסוג שכמעט ואינה עוד בנמצא האידנא, אלא בין תינוקות של בית רבן, עוללים שלא טעמו טעם חטא. ותמימים אלו מנוצלים על ידי חבושי גלימות לבנות וגל'ביות משכנעות שעונים על מקל גדול בעל גולת כסף, ומוציאים לאור חוברות צבעוניות משכנעות בדרכי הגיגי זקניהם הבבא מצליח משיח מטריפולי, והעניין כולו צובר תאוצה ומתמקצע,  משיק לשיק נעשים עושי נפלאות אלו שמימיים יותר. שיעוריהם בסמינרי מועדוני התשובות מלווים בהוד מיסטי כבד ובלתי מובן הכולל סיפורי הוד על השתתפות בדיוני מוות קליני וסיפורי חלומות מלילי ירח בהם התגלו להם דמויות חסרות גוף שרחפו עליהם ולחשו להם מאמרים סתומים צופני רזין, וכך מתחיל אחרי השיעור החתמת הוראות קבע תמורת קבלת קמיעין כפטריות לסגולות לדברים שונים. והיהדות הולכת ומוצגת בפני אלפים רבים כמשהו טרוף, מעורב מהזיות וחלומות, ורבניהם משמשים כהמשך טבעי למגידי העתידות ומעלי האוב מתקופות ומחוזות מפוקפקים.

במסגרת עבודתי נתקלתי לאחרונה עם בנים שבים, ביהודים שהאינטליגנציה שלהם פשטה רגל, כשהם נתפסו לפולחן ה"רב שלהם". אבל הדיון האחרון בו ייצגתי הכריע בפני את הכול. הרגשתי שהעניין שגורם לכם בשעת קריאת שורות אלו לגחך על העניין הטפל בבמה מכובדת כזו גורם לי להתמוטטות. איזה עוד סוג סיפורי בלהות קיימים בעולם בתי הדין?

בגליון מס' 49 כתבתי שעוד מעט ימכרו קרקעות על הירח המיועדים להפשרה בימות המשיח, הרבה צחקו על ההגדרה, שלדעתם הייתה שאובה מכוח הגזמתו של בעל חרב פיפיות שעבודתו היא להגזים בבית הדין, אבל הדיון האחרון יגלה לכל הצייקנים שההגזמה הזאת עולה להרבה בסכומים מכובדים מאוד. שכן זמן מועט אחרי שההגדרה הזאת התפרסמה על גבי בימת מעלין בקודש הגיע אלי דיון במקובל מיסטי שמכר קרקעות בעולם הבא תמורת סכומי עתק וכעת תובעים אותם בבית דין בתביעה ייצוגית של כלל המתפכחים והתלמידים בדימוס, בסכומים גבוהים שנעשקו תמורת כוס ערק שכבר אבדה עליה הכלח.

לצערנו בשעת כתיבת שורות אלו אנו נמצאים עדיין בתוך דיון סוער באחד מבתי הדין הגדולים בבני ברק כאשר הבבא גם הוא התפכח ושכר את שירותיו של אחד הטוענים הרבניים הממולחים והערמומיים בארץ, שציטט בתחילת את הדיון את מה שנפסק בשולחן ערוך (סימן רמ"ו סעיף א')  ששייך למכור לחברו בהסכם יששכר זבולון את חלקו בעולם הבא. ומקור דברי השו"ע הוא מדברי הרבינו ירוחם שהאריך על כך בתשובת הבית יוסף בשו"ת אבקת רוכל סימן ב'. מדברי המדרש בב"ר ע"ב, ה'. וכן במ"ר י"ג, י"ז.

רוב הדיון הראשון נסוב אודות עיקר דברי השולחן ערוך הנ"ל, ועיקר טענתנו הייתה על כך ששייך מכירה בעולם הבא על מכאן ולהבא, אבל למכור מגרשים קיימים בעולם הבא לא שייך, וכאן שמכרו מגרשים קיימים בעולם הבא אין זה מכירה לכאורה. עיין בזה במנחת פתים להגר"מ אריק, ובשו"ת משיב שלום להג"ר שלום יוסף פייגנבוים ז"ל אבד"ק לאקאטש (סימן מ"ט) שמבואר שם שבדיעבד אם קנה הדין הוא שצריך להחזיר המעות. ועיין עוד בשו"ת חבלים בנעימים להג"ר יהודא לייב גרויבארט ז"ל אבד"ק מאקאווי (ח"ג סימן צ"ח בסוף התשובה). וכעיקרי הדברים ראיתי אחר כך בדברי רבינו האור החיים הקדוש זיע"א בספרו ראשון לציון (יו"ד סימן רמ"ט), וכן כתב רבינו האור החיים הקדוש בספרו על מסכת ברכות דף ח.

וע"ע בעיקר דבריו במה שכתב האור החיים הקדוש בספרו הקדוש אור החיים על פרשת בלק (במדבר כ"ד, ו') במה שכתב על עיקר הדברים ששייך למכור חלקים בעולם הבא, והרחיב בדברים אלו בשו"ת משכן בצלאל להג"ר יהושע בצלאל קאנטורוביץ זיע"א (אות מ' שאלה קמ"ט, הו"ד בספר אספקלריא המאירה עמוד ק"ח)

בנוסף לכך הטענות העיקריות שלנו היו, שאי אפשר למכור קרקעות בעולם הבא. משני סיבות:

א. הטענה הראשונה הייתה – מדוע כשאתם קוראים את המאמר הזה אתם מחייכים? כי כל בר דעת מבין שלא שייך מושג כזה של מכירת קרקע על הירח, סליחה, על הרקיע השביעי. והדברים פשוטים וברורים ואינם צריכים לפנים. אבל היות שהוא בכל זאת שכר את שירותיו של טוען רבני ממולח מהסוג שאנו באיגוד הטוענים הרבניים הארצי לא היינו מעסיקים… לא נותרה לנו ברירה כי אם להתייחס לדבריו, ולכך הוצרכנו לחלק השני בטענות.

ב. בתקופתו של הנצי"ב מוולוזי'ן אירע מעשה באדם שהיה נודע לאדם גדול ובעל מעשים רבים והלך ומכר חצי זכויותיו ומצוותיו לאדם עשיר הולך בתומו וחפץ במצוותיו מאוד, תמורת סכום כסף גדול מאוד באותם ימים של עשרים אלף רובל וקיבל המוכר מחצית מהכסף, בין כך ובין כך נודע לעשיר כי אותו מוכר איננו אדם גדול כפי שחשב, אלא הרי הוא כאחד מישראל ולכן רוצה אותו עשיר לחזור בו מהעסקה, ותבע שישיבו לו את מעותיו אשר שילם. לעומתו תבע אותו תלמיד חכם את קיום העסקה ואת שאר הכסף המובטח לו עבור חצי משכר מצוותיו.

שאלה זו הגיעה לפתחו של הנצי"ב ובתשובתו שו"ת משיב דבר (ח"ג סימן י"ד) עוסק הנצי"ב בכל ענין המכירה אם יש לה תוקף הלכתי או לא. ראשית דבריו כותב הנצי"ב שיש הבדל מהותי בין שכר תורה היינו שכר עבור קיום מצות תלמוד תורה, לבין שכרן של שאר המצוות. דשכר תורה לא ניתן למכור כלל שהרי שכר לומדי תורה הוא בישיבתם בישיבה של מעלה במחיצתם של שאר הצדיקים וגאוני עולם, וכיצד ישב עמהם זה הקונה כאשר אין לו כלל ידע בתורה ובתלמוד, וכיצד יבין את דברי החכמים במשאם ומתנם בהתפלפלותם בדברי התורה, בקושיות ותירוצים, ראיות ודחיות, הרי יבוש וייכלם בעת אשר ישב עמהם דומם, ולא יטול חלק בלימודם הלא ישבע קלון מכבוד.

לכן כותב הנצי"ב ששכר תורה ודאי שאי אפשר למכור ורק בשכר מצוות שהוא גמול וטובה לעתיד לבוא, בזה יש לדון מצד הלכות מכירה אם ניתן למכרו או לא.

אמנם כותב הנצי"ב שגם שכר מצוות לכאורה אי אפשר למכור שכן הוא דבר שלא בא לעולם (עיין בזה בקצוה"ח סימן קע"ח סקי"ג שדן כעי"ז איך היה עשו יכול למכור את בכורותו ליעקב והרי הוא היה דבר שלא בא לעולם), שהרי אמרו חז"ל "שכר מצווה בהאי עלמא ליכא" שאין שכרן של מצוות משולם בזה העולם, אלא רק לעולם הבא, עיי"ש בדבריו. ולמעשה פסק שם הנצי"ב שאין המכירה חלה כלל ואין לה שום תוקף ויכול העשיר לחזור בו ולדרוש את כספו חזרה.

ועל פי דברי הנצי"ב רצינו לטעון שמכירת המגרשים המדומיינים הללו לא חלה כיון שאין כאן שום דבר שבא לעולם. ולכך הנעשקים יכולים לדרוש את כספם חזרה, מטעם שמכר כאן דבר שלא בא לעולם, לא בעלמא הדין ולא בעלמא דאתי.

אמנם הטוען רבני שייצג את השרלטן בעל הכוחות הסמויים טען מנגד שאי אפשר להכריע את הפסק על פי דברי הנצי"ב כי הרי לפי דברי הנצי"ב מבואר שהוא מתנגד לכל הרעיון של הסכם יששכר זבולון שהרי בפשטות יסוד הסכמי יששכר – זבולון מבוסס על דין מכירת שכר לימוד התורה של יששכר לזבולון ולפי הסברו של הנצי"ב יש מקום לכאורה לשאול כיצד ניתן למכור דבר זה שלא בא לעולם בפרט שההסכם נעשה עוד קודם שלמד יששכר תורה וכן כיצד ניתן למכור שכר לימוד תורה וכמו שכתב הנצי"ב ששכר לימוד תורה לא ניתן להעבירו כלל.

אמנם כאן טענו בבית הדין הברקה נגדית שדחתה את טיעוניו של הפלפל הערמומי, משום ששונה דין הסכמי יששכר זבולון ממכירת שטחים בעולם הבא, שכן בהלכות שותפים שנינו (סימן קע"ו סעיף ג') שלמרות שלא ניתן למכור דבר שלא בא לעולם מכל מקום בשותפות שונה הדבר וניתן לעשות הסכם שותפות עבור עסקה מסוימת ולסכם להתחלק ברווחים שיבואו בעתיד למרות שרווחים אלו עדיין לא באו לעולם בכל זאת ניתן לעשות הסכם כזה ומחייב הוא את שני הצדדים. שונה הדבר לגבי מכירת מגרשים שם אין הבבא מכניס אותם כשותפים אלא מוכר להם חלקים ממש בגן עדן. ושו"ר שכן כתבו להדיא במהרי"ט אלגאזי (קדושת יום טוב בדרשה לחיזוק התורה שבסוף הספר) וכן בשו"ת חבלים בנעימים (חלק ג' סימן צ"ח).

מסקנא דדינא: בית הדין פסק [ביניים] בשני דיונים מול אחד הבבות שמכר שטחים בלתי מופשרים מחלקו בגן עדן,  שיחזיר להם את כספם שנעשק בשרלטנות מיסטית. רק נזכיר שמחיר המגרשים היו על סכום גבוה והזוי לכל מגרש…

מעניין אותך הדיונים בבית הדין הרבני? חשבת אולי לעשות במלאכת קודש זו?
אנו מזמינים אותך ללמוד ולעסוק במלאכת זו במקום של הטוען הרבני!
רוצה לקבל פרטים נוספים? לחץ על הלינק – קורס טוען רבני

אולי יעניין אותך:

אולי תרצה לחזור לחלק מסוים במאמר?

פרטי המחבר

Picture of הרב חיים רוטמן
הרב חיים רוטמן
יו"ר איגוד הטוענים הרבניים הארצי. רב בית ההוראה לדיני ממונות ובירור יוחסין "היכל המשפט" דומו"צ לענייני רפואה בהלכה ומרצה במכון עליה .

השאר תגובה

מאמרים נוספים על דיינות ומשפט

הכנה למבחני טוען רבני, כולל את תהליך ההכשרה, תאריכי הבחינות, ותאריכי פתיחת וסגירת ההרשמה אליהם, בנוסף הרחבנו בנושאים עיקריים ללימוד והצצה לקורס המקיף במכון עליה.
אם תהיתם לעצמכם איזה תהליך עובר האברך או תלמיד ישיבה כדי להפוך לרב, מנהיג בקהילה ופוסק הלכה, במאמר זה נענה על שאלה זו בהרחבה ונפרט את כל השלבים, בדרך לרבנות.

מקרה של פסילת הדיין בבית הדין – טוען רבני' שטוען שהדיין שונא אותו ומבקש לפסול את הדיין שאלה: אדם שהגיע לבית הדין על מנת לתבוע את חבירו לדין תורה, ולצורך

פרק הדרכה שמסר הגר"צ ברוומן שליט"א בכינוס של טוענים רבנים במכון עליה. למסקנה הכי טוב להביא תמצות קצר וענייני ולהאריך לאחר מכן... כדאי לקרוא
מדריכים, רב אורח
מה תפקידו של טוען רבני? כיצד? למה? ואיך? הכתבה של מכון עליה. אורך ימים בימינה בשמאלה עושר וכבוד. תלמיד חכם עם משקה תורנית ולקבל שכר גבוה.
שאלות ותשובות

מאת הרב מיכאל חיים רוטמן שליט"א טוען רבני בורר ומגשר יו"ר איגוד הטוענים הארצי , ומרצה במכון עליה. השנה המוזרה בחיינו הגיעה לסיומה. רבים מאיתנו חוו, לראשונה ומיד ראשונה, עד

הידעת!