דיני שהייה בשבת – מה מותר? ומה אסור? לכולי עלמה

דיני שהייה בשבת

הקדמה לדיני שהייה בשבת

בגמרא [שבת לו:] נחלקו חכמים וחנניה בדיני שהייה:

דיני שהייה בשבת לדעת חכמים
גם תבשיל שהתבשל כל צרכו, אסור להשהותו מערב שבת על גבי כירה שאינה גרופה וקטומה.
אם הוא במצב של 'מצטמק ויפה לו', דהיינו שאדם חפץ במצב זה של בישול מתמשך. מפני החשש שמא יחתה בגחלים על מנת להשביח את התבשיל.

דיני שהייה בשבת לדעת חנניה
אם נתבשל התבשיל כמאכל בן דורסאי, מותר להשהותו מערב שבת ע"ג כירה שאינה גרופה וקטומה.

דיני שהייה בשבת להלכה
השו"ע [רנג, א] פסק כדעת חכמים לאסור.

הרמ"א [שם] פסק להקל כדעת חנניה.

דיני שהייה בשבת המנהג – גם הספרדים נהגו להקל כשיטת הרמ"א, מפני שמרן השו"ע חזר בו בסימן רנד משיטתו, וכמו שהעידו גדולי הפוסקים. [ארץ חיים שם, כף החיים רנג, כג, אור לציון ח"ב יז, ה]. ואף שהביאור הלכה [ד"ה ונהגו] כתב שלכתחילה יש להחמיר כדעת השו"ע, החזון איש [לג, ג] כתב להקל לכתחילה כשיטת הרמ"א.

דיני שהייה בשבת מושגים

מאכל בן דורסאי
דרגת בישול של אוכל, שנקבעה לפי שודד ששמו בן דורסאי,
שהיה אוכל את מאכלו בטרם התבשל די צורכו. בדרגה זו נחלקו הפוסקים מהו שיעורה: יש אומרים חצי בישול ויש אומרים שליש בישול. בנוגע לנידון זה של השהייה בערב שבת. אם היה האוכל בדרגה זו מותר לדעת הרמ"א, להשהותו על כירה שאינה גרופה וקטומה. ואילו לדעת השו"ע אסור להשהותו אא"כ הוא מבושל כל צרכו ומצטמק ורע לו.

בשיעור זה של חצי בישול, כתב החזון איש [לז, ו] שאין לשער באיכות הבישול, אלא בשיעור זמן הבישול, ולכן מחשבים את משך הזמן משעה שהתבשיל שעל גבי האש הגיע לחום שהיד סולדת בו. וכתב בכף החיים [רנג, כח] שכיוון שאין אנו בקיאים לשער איזו דרגה נחשבת למאכל בן דורסאי, יש לשער בשיעור של נאכל ע"י הדחק היינו בן דורסאי.

גרוף וקטום – פעולות שנעשות מערב שבת, על מנת להתיר איסור שהיית תבשיל על כירה בערב שבת,
ולולי פעולות אלו קיים חשש שמא יחתה אדם בגחלים ויעבור על איסור תורה. גרוף היינו הוצאת הגחלים החוצה, ואילו קטום היינו כיסוי הגחלים בחול. כיום כיסוי האש בפח נחשב כגרוף וקטום וכדלהלן.

דיני שהייה בשבת בזמנינו

הקדמה

היות וגזרו חכמים, שלא להשהות ע"ג כירה שאינה גרופה וקטומה, שמא יבוא לחתות בגחלים,
התירו זאת אם גרף או קטם את הגחלים. במעשים אלו, הרי הוא גורם להורדת החום של האש. ומסיח דעתו מלהתעסק באש או להגבירה ושוב אין חשש שמא יחתה בגחלים.

בימינו אין מציאות של בישול ע"ג גחלים,
ועל כן נדון בשורות הבאות מהי ההלכה במכשירים החשמליים השונים הנפוצים בזמנינו.

כיסוי על גבי האש [בלעך]

בנידון זה נחלקו האחרונים אם נדון את זה לכירה גרופה וקטומה:

יש אומרים שנחשב זה לכירה גרופה וקטומה, וממילא מותר להשהות עליה תבשיל אף שלא נתבשל כמאכל בן דורסאי, וכן המנהג. [זרע אמת רנג, כו, אגר"מ א, צג, כף החיים יא, שבט הלוי א, צא, הגרש"ז במכתב בסוף ספר מאור השבת ב, מכתב לב, ב]

דעת החזון איש [לז, יא] – אין די בכיסוי להחשיב את האש כגרופה וקטומה, כי אין החום מתמעט כל כך.

כיסוי הכפתורים – לדעת הפוסקים המקילים, אין חובה לכסות גם את הכפתורים שיכולים להגביר את האש, משום שדי בכיסוי האש וחומה מתמעט. [הגרש"ז במכתב שם והגרי"ש] ובכל זאת טוב לכסות את הכפתורים. [אגר"מ או"ח א, צב]

כיסוי האש בשבת עצמה

אם לא הניח את הכיסוי בערב שבת ובא לכסותה בשבת:

במידה ויש חשש שהפח יתאדם מחמת האש – אסור.

אם אין חש שמא יתאדם – מותר והחזון איש [לז, יא] אוסר.

הערה: במבחני ההסמכה של מכון עליה למשגיחי כשרות, ייבחנו התלמידים רק על שהייה והטמנה [סימנים רנג – רנט], דיני בישול בשבת [סימן שיח] ודיני אמירה לנכרי [שו, שז], ועל כן ראינו לנכון להביא בספרנו רק את ההלכות הקשורות לנושאים אלו, ולא לשאר הלכות שבת, שכידוע לכל הם רבים ועצומים.

פרטי המחבר
מכון עליה
מכון עליה
'מכון עליה' הנה מכללה המפיקה אלפי קורסים תורניים בנושאים: קורס הכשרת שוחטים, הכשרת מוהלים מוסמכים, הכשרת סופרי סת"ם, הכשרת רב מקדש בחופה והכשרת משגיחי כשרות ועוד המון סוגים שונים של קורסים בכל רחבי הארץ ובעולם.

השאר תגובה

מאמרים נוספים דיני כשרות בשבת
המצווה הנפוצה בקב הנשים זאת ההפרשת חלה, צירפנו פה את כל הנושאים הקשורים להפרשת חלה החל מהמקורות ועד לדינים והשיעורים. הפרשת חלה המקור {יז} …
"פִּינְחָס בֶּן אֶלְעָזָר בֶּן אַהֲרֹן הַכֹּהֵן" (במדבר כה, יא) הרב אליהו פנחסי שליט"א אומר רש"י על פי הגמרא: "לפי שהיו השבטים מבזים אותו [את פינחס],…
מעלין בקודש במכון עליה
רוצה לעלות במעלות ההצלחה ולהגיע לפרנסה בשפע?

אנו מזמינים אותך לבית המדרש מהלכה למעשה!
'מכון עליה' המכון המוביל והמוכר בארץ ובעולם לעיסוק במקצועות קודש, מעל 30,000 בוגרים!

בחר במקצוע המתאים לך מתוך מגוון רחב של קורסים.

הקורסים הבאים נפתחים בקרוב
שריין מקום גם עבורך!
עדכוני המכון
העדכון האחרון מאת מכון עליה
החנות הדיגיטלית למוצרי קדושה

אנו מזמינים אתכם לבקר בחנות הדיגיטלית 'לומדים שופס' בשיתוף העמותה 'לומדים בעליה'. אצלנו תוכלו לרכוש ציוד לסופרי סת"ם, ציוד לשוחט ולמוהל. במחירים הטובים ביותר, ובאיכות הגבוהה ביותר.

לחצו על הקישור ↓
לומדים שופס – החנות למוצרי קדושה »