בית מדרש גבוה להלכה ומעשה

מבוא לכשרות

בפתח דברינו יש להזכיר ולציין, כי איסורי תורה רבים תלויים בתחום כשרות המאכלים החל משחיטת הבהמה והעוף, בדיקת הריאה, מליחת הבשר, איסורי בשר וחלב, תערובות איסורים, חמץ בפסח, תולעים, מלאכות שבת. איסור ערלה, חדש, איסורי כלאיים, שביעית והפרשת תרומות ומעשרות. יין נסך, וכו'.

כמו כן, רבו גזירות חז"ל הקשורות לכשרות המזון, ומהן איסור חלב עכו"ם, בשולי עכו"ם, פת עכו"ם. דברים האסורים משום סכנה, וכו'. ומכאן החובה לכל משגיח כשרות לידע את ההלכות הללו על בוריים, שאם לא ידע, על מה יקפיד?!

אמרו חז"ל )אבות פ"ה משנה יח( כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו, וכל המחטיא את הרבים אין מספיקים בידו לעשות תשובה.

משגיחי הכשרות הם חוד החנית העומדים בפרץ מול יבואנים, בעלי אולמות, ומסעדות וכו', שדרישותיהם וצרכיהם, אינם עולים בקנה אחד עם דרישות ההלכה. פעמים שבאים לידי מריבות ועימותים עם משגיחי הכשרות העומדים בגאון ובדבקות, על משמרת הכשרות ודקדוק ההלכה. הרי הם, בבחינת מזכי הרבים שאין חטא בא על ידם.

ומאידך מצינו בדברי רבותינו )עירובין דף י"ג עמוד א'( : " אמר רב יהודה אמר שמואל משום רבי מאיר:

כשהייתי לומד אצל רבי עקיבא הייתי מטיל קנקנתום לתוך הדיו ולא אמר לי דבר.

וכשבאתי אצל רבי ישמעאל אמר לי: בני, מה מלאכתך?

אמרתי לו: לבלר אני.

אמר לי: בני, הוי זהיר במלאכתך שמלאכתך מלאכת שמים היא, שמא אתה מחסר אות אחת או מייתר אות אחת – נמצאת מחריב את כל העולם כולו?"

מכאן ניתן ללמוד לשאר 'כלי הקודש', בכלל. ולמשגיחי הכשרות בפרט. אשר אחריותם רבה מאוד. ויש שאחריותם על מאות ואלפי, ועשרות אלפי, צרכני מזון מידי יום ביומו. ואם חלילה משגיח הכשרות, יקל ראשו, בדקדוק ובעמידה על משמרתו, הרי הוא בבחינת "נמצאת מחריב את כל העולם כולו"…

משגיח כשרות יקר! עליך ולדעת שאתה שליחנו, ואנו שלוחי בית ישראל, ולכן אין לך להתפשר על קוצו של יוד מדרישות ההלכה. בעמידתך על העקרונות הללו אתה ממלא את תפקידך לא למענך אלא למען הציבור כולו, אין מקום לוויתורים ולפשרות. וויתור גורר ויתור, ופשרה גוררת פשרה שתוצותיהן מי ישרונה?

מן הראוי לצטט דברי הרמח"ל בספר "מסילת ישרים" )פרק יא – בפרטי מדת הנקיות( בחובת הזהירות מאיסורי המאכלים, וזה לשונו:

"והנה מי שיש לו מוח בקודקדו, יחשוב איסורי המאכל כמאכלים הארסיים או כמאכל שנתערב בו איזה דבר ארסי. כי הנה אם דבר זה יארע, היקל אדם על עצמו לאכול ממנו אם ישאר לו בו איזה בית מיחוש, ואפילו חששא קטנה? ודאי שלא יקל. ואם יקל,לא יהיה נחשב אלא לשוטה גמור. אף איסור המאכל כבר בארנו, שהוא ארס ממש ללב ולנפש. אם כן מי איפוה יהיה המקל במקום חשש של איסור אם בעל שכל הוא. ועל דבר זה נאמר )משלי כג(: ושמת סכין בלועיך אם בעל נפש אתה עכ"ל."

ומדבריו למדנו עד כמה היכן מגיעה חובת הזהירות ממאכלי איסור, וכהמחשה לריחוק מהם עליו להחשיבם בעיניו כארס של נחש, שכל ברי הדעת מתרחקים ממנו ומכל ספק ספיקא שלו הרחק כמטחווי קשת.

וחובה זו שהזהיר עליה היא בביתו ובחומותיו, על אחת כמה וכמה כאשר שמדובר במאכל המיועד לרבים, שבוודאי עליו לנקוט משנה זהירות לבל יהיה לפוקה ומכשול לרבים, ויהיה בבחינת המחטיא את הרבים וכו', וגדול המחטיאו וכו'.

ויהי רצון שנהיה כולנו בבחינת "מזכי הרבים" אשר צדקתם מאירה ככוכבים לעולם…

פרטי המחבר

השאר תגובה

קטגוריות
פוסטים אחרונים
הקורסים ב'מכון עליה'

הידעת!

מילגת לימודים
הידעת!
הרב רפאל שוורץ
כמה מרוויח סופר סת"ם?

האם העבודה כסופר סת"ם כעבודה עיקרית כדאית ? האם כהכנסה צדדית ? הרב רפאל שוורץ עושה לכם סדר במספרים! לעבוד כסופר סת"ם הינה עבודה ייחודית

לדעת עוד »
מתעניין באחד הקורסים שלנו?

בחר בקורס שמעניין אותך והכנס שם וטלפון ואנו נחזור אליך.

רוצה להיות בן 'עליה'?

בוא והצטרף לאלפי בוגרינו שהשתלבו במקצוע תורני

מכון עליה
מהלכה למעשה
אלפי מאמרים, דרשות, והלכות שנכתבו על ידי מיטב רבני המכון, בפינה זו יש מידע בכל הנושאים הנלמדים ב'מכון עליה', פינה זו מיועדת לכלל הגולשים באתר ובעיקר כדי לתת מענה בכל החומר הנלמד עבור בוגרי המכון, בנוסף אנו נעלה מידי יום כל מיני חדשות מעניינות והגיגים הלכתיים מעניינים מאוד.
חדש באתר!
מאמרים נוספים
קורס משגיח כשרות
כשרות והשגחה
הרב רפאל שוורץ

הלכות הגעלת כלים

איך מכשירים מיני בר ? מטחנת בשר? שיש ? כלי חרסינה ? כל הלכות המצויות בהגעלת כלים , כתוב בצורה פשוטה, ומובנת לכל אדם!  

קרא עוד »
מעלין בקודש עם מכון עליה

רוצה לעלות בסולם ההצלחה ולהגיע לפרנסה בשפע ע"י מקצוע תורני מכובד? 

אנו מזמינים אותך לבית המדרש מהלכה למעשה!
'מכון עליה' המכון המוביל והמוכר בארץ ובעולם לעיסוק במקצועות קודש, מעל 20,000 בוגרים!

בחר במקצוע המתאים לך מתוך מגוון רחב של קורסים.

הקורסים הבאים נפתחים בקרוב
שריין מקום גם עבורך