שו"ת בענייני סת"ם מאת רבי עמרם פריד שליט"א

שאלות ותשובות בענייני סת"ם, מאת הרה"ג עמרם פריד שליט"א. מצות כתיבת ספר תורה היא חובה? האם נשים חייבות בכתיבת ספר תורה? ועוד... המשיכו לקרוא
שאלות ותשובות בענייני סתם
מצות כתיבת ספר תורה מפורשת בפסוק בפרשת וילך: "ועתה כתבו לכם את השירה הזאת", וכן פסק הרמב"ם (בסה"מ עשה יח, ובפ"ז מהל' ס"ת) ובחינוך (מצוה תרי"ג), ואם כן מדוע רבים אין מקיימים מצוה זו, ואף גדולי ישראל רבים לא ראינו שהקפידו בקיומה?

כמה תשובות בדבר: א. כיון שכתיבת ספר תורה עלותה גבוהה מאד לרבים, אין מחויבים להוציא סכום כזה (ולפעמים הוא יותר מחומש מנכסיו, עי' או"ח סי' תרנו) ב. כתב השאגת אריה (סי' לו') מכיון שאין אנו בקיאים בחסרות ויתירות (כדאיתא בקידושין דף ל') אין בידינו לקיים המצווה כהלכתה. אך רבים חולקים על סברא זו. ג. שיטת הרא"ש (הל' ס"ת סי' א') ונפסק בשו"ע (יו"ד סי' רע) שבזמן הזה עיקר המצווה היא בכתיבת וקניית ספרים שילמדו בהם (ועי' בב"י ופרישה שם).

הקונה ספר תורה מסופר סתם, הספר הושלם אך לא עבר הגהה. האם בשליחת הספר להגהה ותיקון הטעויות שימצאו בו בשליחות הקונה יחשב הדבר לקיום מצות כתיבת ס"תם?

באופן זה מקיימים את המצווה ונחשב כאילו כתב הקונה את כל הספר.
מקור: מנחות ל ע"א ויו"ד סי' רע', ואמנם יש הסוברים שצריך שיגיה דווקא אות שעל ידה יוכשר הספר לקרות בו (עי' רא"ש בתחילת הלכות ס"ת), אבל כל הראשונים לא הזכירו זאת, אלא שאם הגיה ותיקן אות בספר, יצא בכל אות שתהיה ואף שיש עדיין אותיות פסולות אחרות שצריך לתקנן.

מי שקונה תוכנת חיפוש של ספרים (כגון תוכנת אוצר החכמה ובר אילן וכדו') האם קיים מצוות כתיבת ספר תורה?

עלתה לו הקנייה כאילו קיים כתיבת ספר תורה.
מקור: יו"ד סימן ער'.

האם נשים חייבות בכתיבת ספר תורה?

לדעת רוב הפוסקים נשים פטורות ממצות כתיבת ס"ת, אולם אישה שרוצה לזכות במצווה זו אף שאינה חייבת בה יכולה לעשות כן, וע"י שתמנה סופר שיכתוב ס"ת עבורה מקיימת מצוה גדולה ושכרה גדול, וזוכה בזה לחיי העולם הבא בזכות שמסייעת ללימוד תורה, וכן זוכה עי"ז לעשירות (ירושלמי ביכורים פ"ג הל' ו'), וכן לאריכות ימים ושנים (יסוד ושורש העבודה שער הכולל פט"ו ופי"ז) וניצולים בזכות מצוה זו מעין הרע ולברכה בנכסים (עירובין דף סד, ב"ב נב וב"ק פז).
מקור: חינוך מצוה תרי"ג ומנח"ח שם, שאג"א סי' לה', שו"ת הרשב"ש סי' שכד', ספר חסידים תצו', בית הלוי ח"א סי' ו'.

בן דודי ז"ל נהרג באסון מירון, וכעת המשפחה מתגייסת לכתיבת ספר תורה לזכרו. האם מותר לתרום לכך ממעשרות?

תשובה: מותר.
לגבי מצוות כתיבת ספר תורה – לדעת רבים מהפוסקים אין מקיימים בזה את המצווה כיוון שהוא בשותפות.
מקור: יו"ד סי' רמ

מתעניינים בנושא כתיבת סת"ם? אנו מזמינים אתכם לקרוא על הקורס המקיף שלנו » קורס סופרי סתם. אנו במכון עליה הכשרנו אלפי בוגרים להיות סופרי סת"ם מוצלחים מהשורה הראשונה.

אולי יעניין אותך להמשיך לקרוא:

אולי תרצה לחזור לחלק מסוים במאמר?
פרטי המחבר
מכון עליה
מכון עליה
'מכון עליה' הנה מכללה המפיקה אלפי קורסים תורניים בנושאים: קורס הכשרת שוחטים, הכשרת מוהלים מוסמכים, הכשרת סופרי סת"ם, הכשרת רב מקדש בחופה והכשרת משגיחי כשרות ועוד המון סוגים שונים של קורסים בכל רחבי הארץ ובעולם.

השאר תגובה

מאמרים נוספים על כתיבת סת"ם
כלי נגישות
עדכוני המכון
העדכון האחרון מאת מכון עליה
תאריכים למבחני טוען רבני

לכל תאריכי מבחן טוען רבני במינהל בתי הדין לשנה הקרובה תשפ"ד- תשפ"ה (2024 למניינם)

שנה טובה