דיני חזרה בשבת מה מותר? ומה אסור? – כל מה שרציתם לדעת,

דיני חזרה בשבת

הקדמה

הנוטל קדרה מעל האש בשבת – גזרו חכמים שלא להחזיר אותה על האש. אף אם התבשיל מבושל כל צרכו, אלא בתנאים שיובאו להלן. טעם האיסור הוא, לפי רוב הראשונים [רשב"א, ר"ן ועוד] משון שנראה כמבשל.

הערה: אם התבשיל אינו מבושל כל צרכו ומחזירים אותו בשבת על האש,
הרי הוא עובר על איסור מן התורה של מבשל ממש.

התנאים הם:

  1. אש גרופה וקטומה.
  2. לא הניח את התבשיל ע"ג קרקע.
  3. היה בדעתו להחזירה.
  4. התבשיל עדיין חם [מחלוקת השו"ע והרמ"א מהי דרגת החום]
  5. התבשיל מבושל כל צרכו

ועתה נבאר כל תנאי בפני עצמו:

אש גרופה וקטומה

תנור חשמלי – בעניין חזרה לתנור נחלקו האחרונים:

יש מתירים להחזיר לתוך התנור – והגם שמבואר בשו"ע שאסור להחזיר לתוך התנור אלא על גבה אבל לא לתוכה, אפילו גרופה וקטומה, מכל מקום בתנורים שלנו אין חילוק זה, כי גם אותם שיש מעליהם כיריים [של גז או חשמל], אין זה דומה כלל לכירה של זמנם, שחום האש הגיע ממקום אחד, ובתוכה היה הדרך לבשל תדיר כי החום שם רב יותר, ועל גבה לא היה הדרך כ"כ לבשל, ולכן גזרו בתוכה משום 'נראה כמבשל'.

יש אוסרים, מפני שטעם האיסור הוא,
מפני שנראה כמבשל, וממילא בתנור לא יהיה שום היתר להחזיר לתוכו תבשיל בשבת. שהרי הדרך היא לבשל גם בתנור בימות החול. [שו"ע רנג, ב, אור לציון ב, יז ד, שש"כ א, יז בשבות יצחק עמוד פט, שבט הלוי ג, מח]

כיריים חשמליות – אין היתר להחזיר עליה תבשיל בשבת, הואיל והדרך לבשל עליה גם בימות החול.

פלטה חשמלית – בעניין זה נחלקו פוסקי דורנו:

יש מתירים להחזיר עליה תבשיל בשבת אפילו ללא הפסק,
מפני שאין דרך לבשל עליה תבשילים בימות החול אלא רק לחמם. וממילא אין בו משום איסור נראה כמבשל. [הגרע"י בשו"ת יחוה דעת ב, מה]

אולם יש אוסרים בכך משום מחזי כמבשל, ואע"פ שמכסה אותה בנייר כסף, עם כל זה אין זה מועיל להתיר להחזיר עליה תבשילים, כיוון שדרך לחמם עליה תבשילים בימות החול. [חזון איש, הגרי"ש] ועל כן הפתרון לשיטת פוסקים אלו הוא, לתת צלחת הפוכה או דבר המפסיק ועליו לתת את התבשיל.

חימומית [מתקן המונח על גבי האש] – דין החזרת הקדרות לתוכה כדין החזרת קדרות ע"ג הבלעך או הפלטה, כיוון שאין זה אלא ככיסוי בעלמא. [ארחות שבת ב, נד]

אולי תרצה לחזור לחלק מסוים במאמר?
פרטי המחבר
Picture of מכון עליה
מכון עליה
'מכון עליה' הנה מכללה המפיקה אלפי קורסים תורניים בנושאים: קורס הכשרת שוחטים, הכשרת מוהלים מוסמכים, הכשרת סופרי סת"ם, הכשרת רב מקדש בחופה והכשרת משגיחי כשרות ועוד המון סוגים שונים של קורסים בכל רחבי הארץ ובעולם.

השאר תגובה

מאמרים נוספים דיני כשרות בשבת
המצווה הנפוצה בקב הנשים זאת ההפרשת חלה, צירפנו פה את כל הנושאים הקשורים להפרשת חלה החל מהמקורות ועד לדינים והשיעורים. הפרשת חלה המקור {יז} …
"פִּינְחָס בֶּן אֶלְעָזָר בֶּן אַהֲרֹן הַכֹּהֵן" (במדבר כה, יא) הרב אליהו פנחסי שליט"א אומר רש"י על פי הגמרא: "לפי שהיו השבטים מבזים אותו [את פינחס],…
כלי נגישות
עדכוני המכון
העדכון האחרון מאת מכון עליה
תאריכים למבחני טוען רבני

לכל תאריכי מבחן טוען רבני במינהל בתי הדין לשנה הקרובה תשפ"ד- תשפ"ה (2024 למניינם)

שנה טובה