הלכות ודיני יום טוב

A table at a Jewish home set for the Shabbat meal

עשיית מלאכה

דינו:

כל מלאכה שאסור לעשות בשבת אסור לעשותה ביום טוב.

אמרו חז"ל: אין בין יום טוב לשבת אלא אוכל נפש בלבד. ולכך אין להתיר לעשות שום מלאכה שאינה לצורך אוכל נפש, אף לא על ידי גוי, אלא אם כן הוא איסור דרבנן במקום מצוה.

מלאכת קצירה וטחינה ובצירה וסחיטה וצידה, אף על פי שהם מלאכת אוכל נפש, אסרוהו חכמים.


בישול

דינו

מותר לבשל ביום טוב אוכל שהיה אפשר להכינו לפני החג, ואפילו שלא היה פג טעמו כלל אם היה מבשלו מבעוד יום. ולבני אשכנז, נכון להחמיר לכתחילה לבשל מערב יום טוב.

מותר לבשל ביום טוב כמות גדולה אף שאין צריך אלא לחתיכה אחת.


כיריים

הקדמה

כירי גז המצויים כיום על פי התקן מחויבים להוסיף בהם שסתום ביטחון שנועד לסתום את צינור הגז במקרה בו כבתה הלהבה, השסתום פועל על ידי יצירת זרם חשמלי שמשחרר את השסתום ומאפשר את זרימת הגז. בכיריים אלו בעת הדלקת האש צריך להשאיר את כפתור ההפעלה לחוץ לאחר שהודלקה האש למשך מספר שניות עד שהאש מחממת את המתכת ובכך נשאר השסתום פתוח. 

כירי גז שבהם שסתום בטחון

יש מגדולי הפוסקים שחששו לאיסור יצור זרימת החשמל ככל סגירת מעגל חשמלי. ולכן בכיריים מסוג זה אסור להדליק להבה חדשה ביום טוב, אלא ידליק את הנצרך מערב יום טוב. ויש אומרים שכאשר הגז נדלק מיד, החיישן החשמלי רק מחזיק את הגז פתוח, ומותר. אולם אם לוקח מספר שניות שלא נדלק האש עד שיתחמם החיישן יש כאן יצירת זרם ואסור. אולם להלכה נראה להתיר אף שמותקן לכיריים שסתום בטחון.

הדלקה

דינו

אסור להדליק להבה חדשה ביום טוב. אולם מותר להדליק [לצורך החג] להבה חדשה על ידי אש שדולקת כבר.

מצית חשמלי

אסור להדליק את האש על ידי מצית חשמלי.

כיריים הדולקות ע"י הצתה 

כיריים של גז שעל ידי סיבוב כפתור הגז ניצתת אש, אין להשתמש בו בחג. אולם יש אפשרות להשתמש בכיריים אלו על ידי שיצמיד למבערים גפרור דולק כך שכוונתו להדליק את האש מהגפרור ולא מההצתה שבאה ממילא.

על ידי גוי

מותר להדליק חשמל או אש על ידי אמירה לגוי ביום טוב, ומכל מקום טוב לעשות זאת על ידי רמז. 


כיבוי

דינו

אסור לכבות את הגז ביום טוב לאחר גמר הבישול. 

גרם כיבוי

אולם גרם כיבוי מותר ביום טוב. ולכן ישנה אפשרות להניח קומקום מלא מים על כל גדותיו על הכירים של הגז ולהרתיחם לצורך שתיית משקה חם, ולאחר שיגלוש המים ויכבה את הלהבה, מותר לסגור את כפתור הגז.

לאחר הדלקת הגפרור לא יכבה את האש, אלא יניח בנחת שיכבה מעצמו.


הגבהה והנמכת האש

מותר להגביה ביום טוב את הלהבה בכיריים של גז, היות והוא צורך בישול המאכל. וכן הדין שמותר להנמיך את גובה הלהבה של הגז כשיש בכך צורך עבור התבשיל כגון, שלא ישרף המאכל. אולם, להנמיך את להבת הגז כדי למנוע הפסד ממון אסור.

פלטה חשמלית

אין להכניס את תקע של הפלטה חשמלית לשקע בשעה שהזרם מנותק על ידי שעון שבת, ועומד להידלק בעוד זמן מה. ובדיעבד שלא הכינו אש מערב החג, מותר.

תנור- מנגל חשמלי

תנור חשמלי, אף על פי שאין להדליקו ביום טוב, משום איסור מוליד אש, מותר להשתמש בו ביום טוב על ידי שעון שבת שנערך מערב יום טוב, ולאפות או לבשל בו ובסיום השעון מכבה אותו.

כיריים חשמליות

כיריים חשמליות הפועלות על ידי ספירלות, הגברת החום נעשית על ידי הגברת זרם החשמל שמביא להגדלת החום- אסור לעשות כן ביום טוב. וכן הדין לענין כירי אינדוקציה.

חגז

מותר להשתמש בחג על ידי שעון הנקרא "חגז".

מותר לחבר בחג את ברז הגז שיהא אפשר להשתמש בכיריים שלו לבישול. ויש מי שאוסר.


בורר

ברירת אורז

הרוצה לבשל אורז ביום טוב, מותר לברור מחשש לתולעים, ובלבד שיברור באופן שהטורח בו מועט. דהיינו, אם האוכל מרובה על הפסולת, יברור את הפסולת, ואם הפסולת מרובה, יברור את האוכל, כל שממעט בטרחה בכך.

מותר לברור ביום טוב לצורך בו ביום, אף על פי שאינו בורר לשימוש מידי. וכשהמאכל מרובה והפסולת מועט יברור הפסולת מתוך האוכל, וכשהפסולת מרובה יברור אוכל מתוך פסולת, כדי למעט בטרחה ביום טוב. אולם לא הותר הברירה אלא ביד, אבל בכלי אסור לברור.


טחינה

ריסוק פירות

מותר לרסק ביום טוב פירות וירקות. 

חיתוך ירק דק

מותר לחתוך ירק דק דק אף שלא בסמוך לסעודה.

קוצץ ירקות ידני

ביום טוב מותר להשתמש בקוצץ ירקות ידני גם בחיתוך דק דק.

מגרדת [פומפיה]

אוכלים שהותר ריסוקם ביום טוב, מותר אף על ידי פומפיה ללא שינוי.


סחיטה

סחיטת פירות

אסור לסחוט ביום טוב פירות שדרך לסחטם למשקים, אף שהוא לצורך אוכל נפש. אולם מותר לסחוט לימונים.

לסחוט פירות על אוכלי באופן שרוב המשקה נבלע במאכל, מותר.


מוקצה

עצמות וקליפות הראויים למאכל בהמה, אפילו שבשבת מותר לטלטלם, מכל מקום ביום טוב החמירו חכמים ואסרו לטלטלם.


אפיה

ניפוי קמח

ניפוי קמח המצוי היום מחשש לתולעים מותר ביום טוב, ובלבד שייעשה בשינוי. אולם קמח מתולע אסור לנפות.

הפרשת חלה

עיסה שנילושה ביום טוב, מותר להפריש ממנה חלה. אבל אסור ליתן את ההפרשה בתנור, אלא יניח במקום המשתמר עד מוצאי יום טוב וישרוף. אולם עיסה שנילושה בערב יום טוב, אסור להפריש ממנה חלה בחג עצמו.

תנור חשמלי

תנור חשמלי, אף על פי שאין להדליקו ביום טוב, משום איסור מוליד אש, מותר להפעילו ביום טוב על ידי שעון שבת שנערך מערב יום טוב לשעה מסויימת, ולאפות או לבשל בו, ובסיום השעון מכבה אותו.


מקרר

פתיחתו

יש אומרים שדין פתיחת מקרר ביום טוב כמו בשבת. וכשם שבשבת יש להחמיר לפתוח את המקרר בשעה שהמנוע פועל, כך יש להחמיר ביום טוב. והעיקר להלכה להתיר ביום טוב.


טבילת כלים

להטביל כלי חדש ביום טוב דינו כמו בשבת.


הכשרת בשר ביום טוב

מותר למלוח עופות ובשר הצריך ליום טוב, ומותר למלוח אפילו כמה חתיכות בבת אחת אפילו שאינו צריך אלא חתיכה אחת.


הכשרת כלים

הגעלת כלים

אסור להגעיל כלי ביום טוב אפילו אם רוצה להשתמש בכלי לצורך החג. 

יהיה מותר להגעיל באופן שנטרף הכלי ביום טוב עצמו והוא צריך את הכלי לשימוש בו ביום, אם מוכנים אצלו מים שהרתיחם לצורך אוכל נפש ביום טוב.

פרטי המחבר
מכון עליה
מכון עליה
'מכון עליה' הנה מכללה המפיקה אלפי קורסים תורניים בנושאים: קורס הכשרת שוחטים, הכשרת מוהלים מוסמכים, הכשרת סופרי סת"ם, הכשרת רב מקדש בחופה והכשרת משגיחי כשרות ועוד המון סוגים שונים של קורסים בכל רחבי הארץ ובעולם.

השאר תגובה

מאמרים נוספים על כשרות והשגחה
מעלין בקודש במכון עליה
רוצה לעלות במעלות ההצלחה ולהגיע לפרנסה בשפע?

אנו מזמינים אותך לבית המדרש מהלכה למעשה!
'מכון עליה' המכון המוביל והמוכר בארץ ובעולם לעיסוק במקצועות קודש, מעל 30,000 בוגרים!

בחר במקצוע המתאים לך מתוך מגוון רחב של קורסים.

הקורסים הבאים נפתחים בקרוב
שריין מקום גם עבורך!
עדכוני המכון
העדכון האחרון מאת מכון עליה
החנות הדיגיטלית למוצרי קדושה

אנו מזמינים אתכם לבקר בחנות הדיגיטלית 'לומדים שופס' בשיתוף העמותה 'לומדים בעליה'. אצלנו תוכלו לרכוש ציוד לסופרי סת"ם, ציוד לשוחט ולמוהל. במחירים הטובים ביותר, ובאיכות הגבוהה ביותר.

לחצו על הקישור ↓
לומדים שופס – החנות למוצרי קדושה »