בית מדרש גבוה להלכה ומעשה

הלכות ודיני יום טוב

תוכן עניינים

עשיית מלאכה

דינו:

כל מלאכה שאסור לעשות בשבת אסור לעשותה ביום טוב.

אמרו חז"ל: אין בין יום טוב לשבת אלא אוכל נפש בלבד. ולכך אין להתיר לעשות שום מלאכה שאינה לצורך אוכל נפש, אף לא על ידי גוי, אלא אם כן הוא איסור דרבנן במקום מצוה.

מלאכת קצירה וטחינה ובצירה וסחיטה וצידה, אף על פי שהם מלאכת אוכל נפש, אסרוהו חכמים.


בישול

דינו

מותר לבשל ביום טוב אוכל שהיה אפשר להכינו לפני החג, ואפילו שלא היה פג טעמו כלל אם היה מבשלו מבעוד יום. ולבני אשכנז, נכון להחמיר לכתחילה לבשל מערב יום טוב.

מותר לבשל ביום טוב כמות גדולה אף שאין צריך אלא לחתיכה אחת.


כיריים

הקדמה

כירי גז המצויים כיום על פי התקן מחויבים להוסיף בהם שסתום ביטחון שנועד לסתום את צינור הגז במקרה בו כבתה הלהבה, השסתום פועל על ידי יצירת זרם חשמלי שמשחרר את השסתום ומאפשר את זרימת הגז. בכיריים אלו בעת הדלקת האש צריך להשאיר את כפתור ההפעלה לחוץ לאחר שהודלקה האש למשך מספר שניות עד שהאש מחממת את המתכת ובכך נשאר השסתום פתוח. 

כירי גז שבהם שסתום בטחון

יש מגדולי הפוסקים שחששו לאיסור יצור זרימת החשמל ככל סגירת מעגל חשמלי. ולכן בכיריים מסוג זה אסור להדליק להבה חדשה ביום טוב, אלא ידליק את הנצרך מערב יום טוב. ויש אומרים שכאשר הגז נדלק מיד, החיישן החשמלי רק מחזיק את הגז פתוח, ומותר. אולם אם לוקח מספר שניות שלא נדלק האש עד שיתחמם החיישן יש כאן יצירת זרם ואסור. אולם להלכה נראה להתיר אף שמותקן לכיריים שסתום בטחון.

הדלקה

דינו

אסור להדליק להבה חדשה ביום טוב. אולם מותר להדליק [לצורך החג] להבה חדשה על ידי אש שדולקת כבר.

מצית חשמלי

אסור להדליק את האש על ידי מצית חשמלי.

כיריים הדולקות ע"י הצתה 

כיריים של גז שעל ידי סיבוב כפתור הגז ניצתת אש, אין להשתמש בו בחג. אולם יש אפשרות להשתמש בכיריים אלו על ידי שיצמיד למבערים גפרור דולק כך שכוונתו להדליק את האש מהגפרור ולא מההצתה שבאה ממילא.

על ידי גוי

מותר להדליק חשמל או אש על ידי אמירה לגוי ביום טוב, ומכל מקום טוב לעשות זאת על ידי רמז. 


כיבוי

דינו

אסור לכבות את הגז ביום טוב לאחר גמר הבישול. 

גרם כיבוי

אולם גרם כיבוי מותר ביום טוב. ולכן ישנה אפשרות להניח קומקום מלא מים על כל גדותיו על הכירים של הגז ולהרתיחם לצורך שתיית משקה חם, ולאחר שיגלוש המים ויכבה את הלהבה, מותר לסגור את כפתור הגז.

לאחר הדלקת הגפרור לא יכבה את האש, אלא יניח בנחת שיכבה מעצמו.


הגבהה והנמכת האש

מותר להגביה ביום טוב את הלהבה בכיריים של גז, היות והוא צורך בישול המאכל. וכן הדין שמותר להנמיך את גובה הלהבה של הגז כשיש בכך צורך עבור התבשיל כגון, שלא ישרף המאכל. אולם, להנמיך את להבת הגז כדי למנוע הפסד ממון אסור.

פלטה חשמלית

אין להכניס את תקע של הפלטה חשמלית לשקע בשעה שהזרם מנותק על ידי שעון שבת, ועומד להידלק בעוד זמן מה. ובדיעבד שלא הכינו אש מערב החג, מותר.

תנור- מנגל חשמלי

תנור חשמלי, אף על פי שאין להדליקו ביום טוב, משום איסור מוליד אש, מותר להשתמש בו ביום טוב על ידי שעון שבת שנערך מערב יום טוב, ולאפות או לבשל בו ובסיום השעון מכבה אותו.

כיריים חשמליות

כיריים חשמליות הפועלות על ידי ספירלות, הגברת החום נעשית על ידי הגברת זרם החשמל שמביא להגדלת החום- אסור לעשות כן ביום טוב. וכן הדין לענין כירי אינדוקציה.

חגז

מותר להשתמש בחג על ידי שעון הנקרא "חגז".

מותר לחבר בחג את ברז הגז שיהא אפשר להשתמש בכיריים שלו לבישול. ויש מי שאוסר.


בורר

ברירת אורז

הרוצה לבשל אורז ביום טוב, מותר לברור מחשש לתולעים, ובלבד שיברור באופן שהטורח בו מועט. דהיינו, אם האוכל מרובה על הפסולת, יברור את הפסולת, ואם הפסולת מרובה, יברור את האוכל, כל שממעט בטרחה בכך.

מותר לברור ביום טוב לצורך בו ביום, אף על פי שאינו בורר לשימוש מידי. וכשהמאכל מרובה והפסולת מועט יברור הפסולת מתוך האוכל, וכשהפסולת מרובה יברור אוכל מתוך פסולת, כדי למעט בטרחה ביום טוב. אולם לא הותר הברירה אלא ביד, אבל בכלי אסור לברור.


טחינה

ריסוק פירות

מותר לרסק ביום טוב פירות וירקות. 

חיתוך ירק דק

מותר לחתוך ירק דק דק אף שלא בסמוך לסעודה.

קוצץ ירקות ידני

ביום טוב מותר להשתמש בקוצץ ירקות ידני גם בחיתוך דק דק.

מגרדת [פומפיה]

אוכלים שהותר ריסוקם ביום טוב, מותר אף על ידי פומפיה ללא שינוי.


סחיטה

סחיטת פירות

אסור לסחוט ביום טוב פירות שדרך לסחטם למשקים, אף שהוא לצורך אוכל נפש. אולם מותר לסחוט לימונים.

לסחוט פירות על אוכלי באופן שרוב המשקה נבלע במאכל, מותר.


מוקצה

עצמות וקליפות הראויים למאכל בהמה, אפילו שבשבת מותר לטלטלם, מכל מקום ביום טוב החמירו חכמים ואסרו לטלטלם.


אפיה

ניפוי קמח

ניפוי קמח המצוי היום מחשש לתולעים מותר ביום טוב, ובלבד שייעשה בשינוי. אולם קמח מתולע אסור לנפות.

הפרשת חלה

עיסה שנילושה ביום טוב, מותר להפריש ממנה חלה. אבל אסור ליתן את ההפרשה בתנור, אלא יניח במקום המשתמר עד מוצאי יום טוב וישרוף. אולם עיסה שנילושה בערב יום טוב, אסור להפריש ממנה חלה בחג עצמו.

תנור חשמלי

תנור חשמלי, אף על פי שאין להדליקו ביום טוב, משום איסור מוליד אש, מותר להפעילו ביום טוב על ידי שעון שבת שנערך מערב יום טוב לשעה מסויימת, ולאפות או לבשל בו, ובסיום השעון מכבה אותו.


מקרר

פתיחתו

יש אומרים שדין פתיחת מקרר ביום טוב כמו בשבת. וכשם שבשבת יש להחמיר לפתוח את המקרר בשעה שהמנוע פועל, כך יש להחמיר ביום טוב. והעיקר להלכה להתיר ביום טוב.


טבילת כלים

להטביל כלי חדש ביום טוב דינו כמו בשבת.


הכשרת בשר ביום טוב

מותר למלוח עופות ובשר הצריך ליום טוב, ומותר למלוח אפילו כמה חתיכות בבת אחת אפילו שאינו צריך אלא חתיכה אחת.


הכשרת כלים

הגעלת כלים

אסור להגעיל כלי ביום טוב אפילו אם רוצה להשתמש בכלי לצורך החג. 

יהיה מותר להגעיל באופן שנטרף הכלי ביום טוב עצמו והוא צריך את הכלי לשימוש בו ביום, אם מוכנים אצלו מים שהרתיחם לצורך אוכל נפש ביום טוב.

פרטי המחבר

השאר תגובה

קטגוריות
פוסטים אחרונים
הקורסים ב'מכון עליה'
רב אורח
רב אורח
מאמרים, דרשות, הלכות ושו"ת, המותאמים לנושא הנלמד ב'מכון עליה', על ידי מיטב רבני המכון.
חדש באתר

הידעת!

DNA
הידעת!
מכון עליה
הכרעות הלכתיות על פי DNA

D.N.A לפני מספר שנים (2015) התגלה במחקר שהתבצע בטכניון בחיפה גילוי מדעי מדהים, שישנו גן מסוים שנמצא אצל עדות בני אשכנז שמגיע מצד האמא, וישנו

לדעת עוד »
מתעניין באחד הקורסים שלנו?

בחר בקורס שמעניין אותך והכנס שם וטלפון ואנו נחזור אליך.

רוצה להיות בן 'עליה'?

בוא והצטרף לאלפי בוגרינו שהשתלבו במקצוע תורני

מכון עליה
מהלכה למעשה
אלפי מאמרים, דרשות, והלכות שנכתבו על ידי מיטב רבני המכון, בפינה זו יש מידע בכל הנושאים הנלמדים ב'מכון עליה', פינה זו מיועדת לכלל הגולשים באתר ובעיקר כדי לתת מענה בכל החומר הנלמד עבור בוגרי המכון, בנוסף אנו נעלה מידי יום כל מיני חדשות מעניינות והגיגים הלכתיים מעניינים מאוד.
חדש באתר!
מאמרים נוספים
הלכות ברית מילה
הלכות למוהל
מכון עליה

ברית מילה שחל בשבת, מה הדין?

הסימן עוסק בברית בשבת. יש הרבה הלכות בדבר. ברית בשבת היא 'חרב פיפיות' – אם עושים את הברית כפי שצריך מה טוב, אך אם לא יש חשש לחילול שבת.

קרא עוד »
הלכות ברית מילה
הלכות למוהל
מכון עליה

ברכות הברית מילה – חלק ג'

סימן רס"ה – סעיף ו' היכא דאפשר עבדינן למילה בעשרה והיכא דלא אפשר עבדינן בפחות מעשרה: המנהג הוא לערוך מילה בעשרה. חוזקו של מנהג זה

קרא עוד »
חושב להירשם?
עכשיו זה הזמן המתאים!

אנו במכון עליה מאמינים בך והחלטנו להעניק לך את כל הציוד המקצועי הנדרש לעבודה בפועל במתנה!
לך נשאר רק ללמוד.
מהר להירשם המתנות הם לזמן מוגבל!

ערכת שוחט מהודרת

בשווי 1,900₪ במתנה
למשתתפים בקורס שחיטה

שולחן מקצועי וערכת סופרים

בשווי 1,750₪ במתנה
למשתתפים בקורס סופרי סת"ם

תיק כלי מילה מהודר למוהל

בשווי 1,850₪ במתנה
למשתתפים בקורס מוהלים

שולחן אור וספרי לימוד

בשווי 400₪ במתנה
למשתתפים בקורס משגיחי כשרות
ימים
שעות
דקות
שניות
הרשמה לקורסים לחרדים