בית מדרש גבוה להלכה ומעשה

שואלין ודורשין בהלכה

האם מותר לגוי לאכול ביצים?

האם מותר לגוי לאכול ביצים ולשתות חלב, הא מעיקר הדין הדבר אסור מדין “כל היוצא מן האסור אסור”, וממילא יש לביצים ולחלב דין של אבר מן החי, ודווקא לישראל יש לימוד מיוחד שמותר, כמבואר בחולין (ס”ד, א’), וראה במנחת חינוך (מצוה תנ”ב אות ה’) דהקשה את הקושיא לגבי ביצים, ותירץ שלדעת הרמב”ם מותר לאכול ביצים משום דאין אבר מן החי בעוף, ולדעת הראב”ד מותר משום ד”מי איכא מידי דלישראל שרי ובן נח אסור”, כלומר שלא יכול להיות שיהיה דבר שמותר ליהודים ואסור לגויים, ולפ”ז אם יהיה גוי שיחשוש לדעת הרמב”ם דלא אמרי’ מי איכא מידי דלישראל שרי ובן נח אסור, ויחשוש לדעת הראב”ד דאיכא אבר מן החי בעוף יהיה אסור, וכן הקושיא עם החלב בעינה עומדת.

ובפתחי תשובה (יו”ד סי’ ס”ב סק”א) הביא משו”ת חתם סופר (יו”ד סי’ י”ט) שהקשה כן לגבי ביצים, אולם כתב דא”א לומר שאסור לגוי לאכול ביצים, דהא מבו’ בגמ’ בע”ז (י”ד, א’) שמוכרים ביצים לגויים, וכמו”כ יש להוסיף דודאי שמותר לגוי לשתות חלב, דהא לגבי הכנסת אורחים של אברהם אבינו כתוב שהאכילם בשר בחלב, משום שחשבם לגויים, ועכ”פ רואים שמותר לגויים לשתות חלב.

האם מותר לחברא קדישא לנסוע עם המת בכביש עם מנהרה?

יש לעורר על כך שהחברא קדישא מעבירה מתים במנהרות בכבישי ישראל, כגון במנהרות הראל בכביש 1, ובכביש המנהרות, ובכביש 6 וכדו’, וכך מטמאים את הכוהנים, ועוברים על כמה איסורים “לא יטמאו” וקדשתו” (עי’ יבמות פ”ד, ב’) “לפני עוור” ועוד.

ונושא זה תלוי בכמה שאלות הלכתיות, א. האם הולכים אחרי סטטיסטיקה בהלכה שרק מבחינה סטטיסטית אנו יודעים שיש כהן במנהרה,

וכמו”כ יש לדון האם המכונית נחשבת כאהל זרוק או לא, ואם נאמר שלא נחשב כאהל זרוק, א”כ הרי זה חוצץ מפני הטומאה.

בשו”ת יביע אומר (ח”י יו”ד סי’ נ”ב) האריך להוכיח שמכונית לא נחשבת כאוהל זרוק.

אולם החזו”א כתב (בנזיר סי’ קמ”ד סק”ח) נקט דמכונית נחשבת כאהל זרוק, וראה עוד בחזון עובדיה אבלות ח”ב בתחילתו.

וכמו”כ יש לעורר עוד על הכנסת מת למטוסים, וע”י כך מטמאים את הכהנים שבתוך המטוס, וכמו”כ מטוס שטס באויר מעל כהנים הם נטמאים מדין מאהיל.

ויש לפלפל בזה עוד הרבה, ואין כאן מקום להרחיב בכל הנושא של הסטטיסטיקה בהלכה.

ולמעשה בשנת תשע”ז כשהתחלנו לפרסם ענין זה, יצא כרוז ממספר רבנים ובהם : הגר”נ קופשיץ שליט”א, הגרמ”ש קליין שליט”א, הגרש”ז אולמן זצ”ל, הגרמ”מ לובין שליט”א, הגרי”א דינר ועוד, לחברא קדישא לא לעבור דרך כביש 1 אלא דרך כביש 443 שבו אין מנהרות ארוכות אלא מנהרה קטנה.

בעיית הכשרות בבהמות הגדלות באורגוואי

במדינת אורגוואי שבדרום אמריקה ישנם כמויות עצומות של מרעה ( 83% משטחה של אורגוואי הם שטחי מרעה, באורגוואי יש 12.2 מליון ראשי בקר, ו 10.8 מליון כבשים, המספרים נכונים לשנת תשע”א)

באזורים מסוימים במדינה מצויים בשטחי המרעה מלבד שאר העשבים גם תלתן לבן ותלתן אדום ואספסת, מה שגורם להתנפחות הכרס של הבהמה.

וע”כ מחויבים לעשות מעין ניתוח בכרס כדי למנוע תופעה זו, וניתוח זה משאיר צלקת וסימן של חתך בדופן הכרס, וכעת נשאלת השאלה האם ניתוח זה גורם לבהמה להיות טריפה.

וגופי הכשרות כיום נחלקו היאך לנהוג בבהמות באורגוואי, יש הסוברים שאפשר להקל ואין צורך בבדיקה, וזאת משום ספק ספיקא, ספק אם ניקב את הכרס )שכן לפי המחקר נמצא כי ברוב הבהמות אין בעיה( וספק אם נקב באותו מקום.

מן הצד האחר יש גוף כשרות שהפסיק לגמרי מלשחוט באורגוואי שכן לשיטתם הם גילו סימנים על גבי הכרס ביותר מדי בהמות.

רוב גופי הכשרות עדיין שוחטים באורגוואי אך הם בודקים בזהירות את הכרסים, בצורת הבדיקה של הגופים ישנם שינויים, ישנם כאלה שאם לא נמצא דבר בתוככי הכרס הם מכשירים את הבהמה.

ולעומתם יש הרבה גופי כשרות שפוסלים את הבהמה כשנמצא סימן על גבי הכרס, אפי’ אם הסימן הוא רק בחוץ.

פרטי המחבר

השאר תגובה

קטגוריות
פוסטים אחרונים
הקורסים ב'מכון עליה'
רב אורח
רב אורח
מאמרים, דרשות, הלכות ושו"ת, המותאמים לנושא הנלמד ב'מכון עליה', על ידי מיטב רבני המכון.
חדש באתר

הידעת!

מתעניין באחד הקורסים שלנו?

בחר בקורס שמעניין אותך והכנס שם וטלפון ואנו נחזור אליך.

רוצה להיות בן 'עליה'?

בוא והצטרף לאלפי בוגרינו שהשתלבו במקצוע תורני

מכון עליה
מהלכה למעשה
אלפי מאמרים, דרשות, והלכות שנכתבו על ידי מיטב רבני המכון, בפינה זו יש מידע בכל הנושאים הנלמדים ב'מכון עליה', פינה זו מיועדת לכלל הגולשים באתר ובעיקר כדי לתת מענה בכל החומר הנלמד עבור בוגרי המכון, בנוסף אנו נעלה מידי יום כל מיני חדשות מעניינות והגיגים הלכתיים מעניינים מאוד.
חדש באתר!
מאמרים נוספים
הלכות ברית מילה
הלכות למוהל
מכון עליה

ברית מילה שחל בשבת, מה הדין?

הסימן עוסק בברית בשבת. יש הרבה הלכות בדבר. ברית בשבת היא 'חרב פיפיות' – אם עושים את הברית כפי שצריך מה טוב, אך אם לא יש חשש לחילול שבת.

קרא עוד »
הלכות ברית מילה
הלכות למוהל
מכון עליה

ברכות הברית מילה – חלק ג'

סימן רס"ה – סעיף ו' היכא דאפשר עבדינן למילה בעשרה והיכא דלא אפשר עבדינן בפחות מעשרה: המנהג הוא לערוך מילה בעשרה. חוזקו של מנהג זה

קרא עוד »
חושב להירשם?
עכשיו זה הזמן המתאים!

אנו במכון עליה מאמינים בך והחלטנו להעניק לך את כל הציוד המקצועי הנדרש לעבודה בפועל במתנה!
לך נשאר רק ללמוד.
מהר להירשם המתנות הם לזמן מוגבל!

ערכת שוחט מהודרת

בשווי 1,900₪ במתנה
למשתתפים בקורס שחיטה

שולחן מקצועי וערכת סופרים

בשווי 1,750₪ במתנה
למשתתפים בקורס סופרי סת"ם

תיק כלי מילה מהודר למוהל

בשווי 1,850₪ במתנה
למשתתפים בקורס מוהלים

שולחן אור וספרי לימוד

בשווי 400₪ במתנה
למשתתפים בקורס משגיחי כשרות
ימים
שעות
דקות
שניות
הרשמה לקורסים לחרדים