שואלין ודורשין בהלכה

האם מותר לגוי לאכול ביצים?

האם מותר לגוי לאכול ביצים ולשתות חלב, הא מעיקר הדין הדבר אסור מדין “כל היוצא מן האסור אסור”, וממילא יש לביצים ולחלב דין של אבר מן החי, ודווקא לישראל יש לימוד מיוחד שמותר, כמבואר בחולין (ס”ד, א’), וראה במנחת חינוך (מצוה תנ”ב אות ה’) דהקשה את הקושיא לגבי ביצים, ותירץ שלדעת הרמב”ם מותר לאכול ביצים משום דאין אבר מן החי בעוף, ולדעת הראב”ד מותר משום ד”מי איכא מידי דלישראל שרי ובן נח אסור”, כלומר שלא יכול להיות שיהיה דבר שמותר ליהודים ואסור לגויים, ולפ”ז אם יהיה גוי שיחשוש לדעת הרמב”ם דלא אמרי’ מי איכא מידי דלישראל שרי ובן נח אסור, ויחשוש לדעת הראב”ד דאיכא אבר מן החי בעוף יהיה אסור, וכן הקושיא עם החלב בעינה עומדת.

ובפתחי תשובה (יו”ד סי’ ס”ב סק”א) הביא משו”ת חתם סופר (יו”ד סי’ י”ט) שהקשה כן לגבי ביצים, אולם כתב דא”א לומר שאסור לגוי לאכול ביצים, דהא מבו’ בגמ’ בע”ז (י”ד, א’) שמוכרים ביצים לגויים, וכמו”כ יש להוסיף דודאי שמותר לגוי לשתות חלב, דהא לגבי הכנסת אורחים של אברהם אבינו כתוב שהאכילם בשר בחלב, משום שחשבם לגויים, ועכ”פ רואים שמותר לגויים לשתות חלב.

האם מותר לחברא קדישא לנסוע עם המת בכביש עם מנהרה?

יש לעורר על כך שהחברא קדישא מעבירה מתים במנהרות בכבישי ישראל, כגון במנהרות הראל בכביש 1, ובכביש המנהרות, ובכביש 6 וכדו’, וכך מטמאים את הכוהנים, ועוברים על כמה איסורים “לא יטמאו” וקדשתו” (עי’ יבמות פ”ד, ב’) “לפני עוור” ועוד.

ונושא זה תלוי בכמה שאלות הלכתיות, א. האם הולכים אחרי סטטיסטיקה בהלכה שרק מבחינה סטטיסטית אנו יודעים שיש כהן במנהרה,

וכמו”כ יש לדון האם המכונית נחשבת כאהל זרוק או לא, ואם נאמר שלא נחשב כאהל זרוק, א”כ הרי זה חוצץ מפני הטומאה.

בשו”ת יביע אומר (ח”י יו”ד סי’ נ”ב) האריך להוכיח שמכונית לא נחשבת כאוהל זרוק.

אולם החזו”א כתב (בנזיר סי’ קמ”ד סק”ח) נקט דמכונית נחשבת כאהל זרוק, וראה עוד בחזון עובדיה אבלות ח”ב בתחילתו.

וכמו”כ יש לעורר עוד על הכנסת מת למטוסים, וע”י כך מטמאים את הכהנים שבתוך המטוס, וכמו”כ מטוס שטס באויר מעל כהנים הם נטמאים מדין מאהיל.

ויש לפלפל בזה עוד הרבה, ואין כאן מקום להרחיב בכל הנושא של הסטטיסטיקה בהלכה.

ולמעשה בשנת תשע”ז כשהתחלנו לפרסם ענין זה, יצא כרוז ממספר רבנים ובהם : הגר”נ קופשיץ שליט”א, הגרמ”ש קליין שליט”א, הגרש”ז אולמן זצ”ל, הגרמ”מ לובין שליט”א, הגרי”א דינר ועוד, לחברא קדישא לא לעבור דרך כביש 1 אלא דרך כביש 443 שבו אין מנהרות ארוכות אלא מנהרה קטנה.

בעיית הכשרות בבהמות הגדלות באורגוואי

במדינת אורגוואי שבדרום אמריקה ישנם כמויות עצומות של מרעה ( 83% משטחה של אורגוואי הם שטחי מרעה, באורגוואי יש 12.2 מליון ראשי בקר, ו 10.8 מליון כבשים, המספרים נכונים לשנת תשע”א)

באזורים מסוימים במדינה מצויים בשטחי המרעה מלבד שאר העשבים גם תלתן לבן ותלתן אדום ואספסת, מה שגורם להתנפחות הכרס של הבהמה.

וע”כ מחויבים לעשות מעין ניתוח בכרס כדי למנוע תופעה זו, וניתוח זה משאיר צלקת וסימן של חתך בדופן הכרס, וכעת נשאלת השאלה האם ניתוח זה גורם לבהמה להיות טריפה.

וגופי הכשרות כיום נחלקו היאך לנהוג בבהמות באורגוואי, יש הסוברים שאפשר להקל ואין צורך בבדיקה, וזאת משום ספק ספיקא, ספק אם ניקב את הכרס )שכן לפי המחקר נמצא כי ברוב הבהמות אין בעיה( וספק אם נקב באותו מקום.

מן הצד האחר יש גוף כשרות שהפסיק לגמרי מלשחוט באורגוואי שכן לשיטתם הם גילו סימנים על גבי הכרס ביותר מדי בהמות.

רוב גופי הכשרות עדיין שוחטים באורגוואי אך הם בודקים בזהירות את הכרסים, בצורת הבדיקה של הגופים ישנם שינויים, ישנם כאלה שאם לא נמצא דבר בתוככי הכרס הם מכשירים את הבהמה.

ולעומתם יש הרבה גופי כשרות שפוסלים את הבהמה כשנמצא סימן על גבי הכרס, אפי’ אם הסימן הוא רק בחוץ.

פרטי המחבר
מכון עליה
מכון עליה
'מכון עליה' הנה מכללה המפיקה אלפי קורסים תורניים בנושאים: קורס הכשרת שוחטים, הכשרת מוהלים מוסמכים, הכשרת סופרי סת"ם, הכשרת רב מקדש בחופה והכשרת משגיחי כשרות ועוד המון סוגים שונים של קורסים בכל רחבי הארץ ובעולם.

השאר תגובה

מאמרים נוספים כללי
סיפור מרגש ומפעים שהגיע למערכת … שלח לחמך על פני המים….השבוע הגיע למערכת סיפור נפלא ומעורר התפעלות על אמונה תמימה.השבוע התקשר למערכת המכון תלמיד…
מעלין בקודש במכון עליה
רוצה לעלות במעלות ההצלחה ולהגיע לפרנסה בשפע?

אנו מזמינים אותך לבית המדרש מהלכה למעשה!
'מכון עליה' המכון המוביל והמוכר בארץ ובעולם לעיסוק במקצועות קודש, מעל 30,000 בוגרים!

בחר במקצוע המתאים לך מתוך מגוון רחב של קורסים.

הקורסים הבאים נפתחים בקרוב
שריין מקום גם עבורך!
עדכוני המכון
העדכון האחרון מאת מכון עליה
החנות הדיגיטלית למוצרי קדושה

אנו מזמינים אתכם לבקר בחנות הדיגיטלית 'לומדים שופס' בשיתוף העמותה 'לומדים בעליה'. אצלנו תוכלו לרכוש ציוד לסופרי סת"ם, ציוד לשוחט ולמוהל. במחירים הטובים ביותר, ובאיכות הגבוהה ביותר.

לחצו על הקישור ↓
לומדים שופס – החנות למוצרי קדושה »