למה צריך לעשות ברית מילה?

ברית מילה

למה חשובה מצוות הברית מילה?

הרב הגאון יצחק כהן שליטא

מאת הרה"ג הגדול הרב יצחק כהן שליט"א רבה של שכונת שמואל הנביא מו"צ ומוהל מומחה

גדולת מצות מילה וחשיבותה

המשנה בנדרים (לב:) אומרת גדולה מילה שאלמלא מילה היא לא ברא הקב"ה את עולמו שנאמר 'כה אמר ה' אם לא בריתי יומם ולילה חוקת שמים וארץ לא שמם' (ירמיהו ל"ג ב'), ומאידך הגמרא אומרת ופליגא דר' אליעזר דאמר ר' אליעזר 'גדולה תורה שאלמלא תורה לא נברא שמיים וארץ ..

ונ"ל שפלוגתא אינו ממש פלוגתא אלא מה עיקר כוונת הפסוק, שהרי וודאי גם התורה וגם המילה..

אלא מחלוקתם מה עיקרו של הפסוק האם הוי ליה למילה או לתורה, שבלי תורה ובלי מילה לא יתקיימו שמיים וארץ, והשאלה היא מה המטרה ומה האמצעי למטרה, ת"ק לומד שהמילה היא המטרה ובאמצעות התורה זוכה אדם לשלימות, ואילו ר' אליעזר סבר שהמטרה היא תורה, והמילה היא האמצעי להגיע להבנת התורה.

וסברת ת"ק שהמילה היא המטרה מסייעת ממה שהביאו חז"ל על טורנוסרופוס ששאל את ר' עקיבא איזה מעשים נאים של הקב"ה או של בשר ודם, השיב לו ר' עקיבא וודאי של הבורא, ושאלו שוב אם הקב"ה רוצה במילה אמאי אינו יוצא הולד מהול במעי אמו, ענה לו כשם שאתה קוצר חיטים אתה לא אוכלם מיד אלא טוחן מנפה ולש וכו'.. ככה ברא הקב"ה את האדם עם העורלה בשביל שהוא יתקן את עצמו, נמצא שהתכלית היא שאדם מתקן את עצמו במילה… וע"ז נאמר אלמלא מילה לא נבראו שמיים וארץ.

ואילו ר' אליעזר סובר שהמילה היא האמצעי להבנת התורה, והראיה מאונקלוס ששאל את הקיסר איזו סחורה אקנה ואצליח ואמר לו אם תראה סחורה שערכה ירד עסוק בה שסופה לעלות ולהתייקר, מלווה בעצה זו קם אונקלוס והפליג לארץ ישראל, בהגיעו פנה לחכמים וביקש שילמדוהו תורה, בטרם ימול את עצמו, אמרו לו חכמים אין דברי חכמים מתקיימים אלא במי שהוא נימול, מל עצמו ושקע בלימוד התורה,

חזר אונקלוס לרומא ובא אל הקיסר, הבחין בפניו המשונות ושאל לפשר הדבר, הסביר לו אונקלוס שהדבר אירע מפני שלמדתי תורה ובנוסף אף מלתי עצמי, ומי ייעץ לך לעשות כך שאל הקיסר, אתה?! ענה לא אונקלוס, הן אתה הוריתי לעסוק במסחר ירוד כדי להתעלות ולא מצאתי אומה שפלה באומות כישראל, שאלו הקיסר מדוע עשית כך.. ענה לו כיון שביקשתי ללמוד תורה, א"כ אמר לו הקיסר היה לך ללמוד תורה אך מדוע מלת עצמך? הסביר לו אונקלוס דליכא תורה בלא קיום ברית מילה שנאמר ' מגיד דבריו ליעקב' וגו'.. דברי תורה נאמרים רק למי שהוא מהול כיעקב אבינו שנולד מהול.

ויש להתבונן מה כ"כ החשיבות במצוות מילה?

ואפש' להסביר עפ"י דברי הרמב"ם בסוף מסכת מכות על דברי ר' חניניא בן עקשיא… לפיכך הרבה להם מצוות.. ואומר הרמב"ם יסוד גדול שבשביל לזכות לעלום הבא צריך שיהיה לאדם מצווה אחת שיעשה בשלימות גמורה ללא שום אינטרסים והיא מזכה אותו לעולם הבא, אלא שחפץ הקב"ה שכולם יגיעו לעוה"ב לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שמתוך תרי"ג המצוות וודאי יהיה להם מצווה אחת שיעשוהו בשלימות  ממש.

וכתב האור זרוע שמצוות מילה היא מצווה נמשכת כל ימי חייו של האדם, ומקיימים את המצווה בכל רגע ורגע, כמו שכתבה הגמרא במנחות 'ובשעה שנכנס דוד לבית המרחץ וראה עצמו עומד ערום אמר אוי לי שאעמוד ערום בלא מצווה וכיון שנזכר במילה שבבשרו נתיישב דעתו ולאחר שיצא החל לומר 'מזמור לדוד'..

למסקנא הבין שהמצווה מתחילה בגיל שמונה ימים וממשיכה בכל רגע ורגע בחייו

ולכאורה מה היתה הו"א של דוד ומה המסקנא? אלא שבהו"א סבר דוד שהמצווה רק בגיל שמונה ימים ולמסקנא הבין שהמצווה מתחילה בגיל שמונה ימים וממשיכה בכל רגע ורגע בחייו, ואם אנחנו מתבוננים במצוות מילה זוהי מצווה מושלמת שאדם עושה אותה ללא שום אינטרס שהיא זאת שתביא אותו לחיי עולם הבא, ולכן דוד המלך אמר 'שש אנוכי על אמרתך כמוצא שלל רב' שמצווה זו אני שמח עליה כמו שמצאתי שלל רב!

מעניין אותך מצוות המילה? אולי תרצה להיות מוהל? לחץ על הקישור למטה ותראה את הקורס מוהלים שלנו במכון עליה.

קורס מוהלים מוסמכים

אולי תרצה לחזור לחלק מסוים במאמר?
פרטי המחבר
Picture of הרב יצחק כהן
הרב יצחק כהן
הרב של שכונת שמואל הנביא בירושלים, מורה דרך במכון עליה. מו"צ ומוהל ותיק בעל ניסיון של עשרות שנים. מחבר ספרי קודש רבים.

השאר תגובה

מאמרים נוספים על ברית מילה
כלי נגישות
עדכוני המכון
העדכון האחרון מאת מכון עליה
תאריכים למבחני טוען רבני

לכל תאריכי מבחן טוען רבני במינהל בתי הדין לשנה הקרובה תשפ"ד- תשפ"ה (2024 למניינם)

שנה טובה